Domes sēde

Domes sēde

Datums: 31/10/2019
Laiks: 15:30


 

 

Kārtējā sēde notiek novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē)

 

 

Darba kārtība

 1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa ielā 16, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
 2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kastaņu iela 44-13, Ilūkstē atsavināšanu.
 3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Stendera iela 6-21, Eglaines pagastā atsavināšanu.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu.
 5. Par SIA “ORNAMENTS” kustamas mantas atsavināšanu.
 6. Par grozījumiem domes 28.02.2019. lēmumā Nr.37 “Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2019.gadam“.
 7. Par ceļa izdevumu segšanu skolēna nogādāšanai uz Raudas internātpamatskolu.
 8. Par finansiālo atbalstu Draudzīgā aicinājuma fondam.
 9. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
 10. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.1-b/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”.
 11. Par pašvaldības 2019.gada budžeta izpildi 9 mēnešos.
 12. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Subates pilsētā.
 13. Par zemes vienību robežu un platību precizēšanu un nosaukuma „Teletornis“ piešķiršanu Subates pilsētā.
 14. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Bebrenes pagastā.
 15. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā.
 16. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā.
 17. Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai un apbūves tiesības piešķiršanu Pilskalnes pagastā.
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Strazdiņi” Dvietes pagastā.
 19. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Dižkārkli”, Šēderes pagastā un nosaukumu “Jautriņi”, “Rudzupuķes”, “Kaijas” un “Balandas” piešķiršanu.
 20. Par zemes vienības atdalīšanu Dvietes pagastā, adreses un nosaukuma maiņu no “Virši” uz “Rudzupuķes”.
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Amoliņi”, nosaukumu “Rozītes” un “Jaunamoliņi” piešķiršanu Dvietes pagastā.
 22. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Subates evaņģēliski luteriskajai draudzei uz nekustamo īpašumu “Atdusa”, Subatē.
 23. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Puteņi” Prodes pagastā un nosaukuma “Bebrāji” piešķiršanu.
 24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepas”, Šēderes pagastā atsavināšanu.
 25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bangas”, Bebrenes pagastā atsavināšanu.
 26. 26. Par atļauju Ilūkstes novada sporta skolai pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) no biedrības “Latvijas Futbola federācija”.
 27. Par administratīvi teritoriālo reformu.
 28. Par Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu.