Domes sēde

Domes sēde

Datums: 29/08/2019
Laiks: 15:30


 

Kārtējā sēde notiek novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē)

 

 

Darba kārtība

 

 

 1. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.
 2. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
 3. Par grozījumu 2019.gada 28.marta Ilūkstes novada domes lēmuma Nr.94 “Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu” 3.pielikumā.
 4. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.1-b/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”.
 5. Par pašvaldībai piederošas zemes vienības “Bangas”, Bebrenes pagastā nodošanu atsavināšanai.
 6. Par nekustamā īpašuma “Lustu ferma”, Eglaines pagastā nodošanu atsavināšanai.
 7. Par Ilūkstes novada bāriņtiesas locekles Ināras Munces un Lilitas Apeles atkārtotu ievēlēšanu.
 8. Par Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu.
 9. Par Ilūkstes novada nekustamo īpašumu uzraudzības komisiju.
 10. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 4A, Ilūkstē lietošanas mērķa maiņu.
 11. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Niedrītes” Eglaines pagastā un nosaukuma “Mazniedrītes” piešķiršanu.
 12. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Smiltaines” Dvietes pagastā un nosaukuma “Purviņi” piešķiršanu.
 13. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Žviras” Dvietes pagastā un nosaukuma “Jaunžviras” piešķiršanu.
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Amoliņi” Dvietes pagastā.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Liepkalni” Pilskalnes pagastā.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Klintis” Pilskalnes pagastā.
 17. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Liepas”, Šēderes pagastā.
 18. Par neizpirktās zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
 19. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā.
 20. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
 21. Par apbūvētas zemes vienības iznomāšanu Eglaines pagastā.
 22. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā.
 23. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas pagarināšanu Eglaines pagastā.
 24. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar VAS “Latvijas dzelzceļš”.
 25. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
 26. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.