Domes sēde

Domes sēde

Datums: 28/02/2018
Laiks: 15:00


 

28. februārī  plkst. 15.00 Domes priekšsēdētājs sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2018. gadam.
 2. Par profesionālās pilnveides izglītības programmas „Zirgu nagu kopšana” kursu maksas noteikšanu.
 3. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam „Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana”.
 4. Par Ilūkstes novada pašvaldības naudas ieguldījumu SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu J. K. Bebrenes pagastā.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai „Dvietes vīnogas”.
 7. Par finansiālu atbalstu Latvijas simtgadei veltītajam projektam – Latvijas skolu jaunatnes foto konkursam „Mana zeme skaistā”.
 8. Par Ilūkstes 1. vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Subates pamatskolas un Eglaines pamatskolas reorganizāciju, apvienojot un izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestādi „Ilūkstes Raiņa vidusskola”.
 9. Par grozījumiem Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas 05.03.2015. nolikumā Nr. 1/2015.
 10. Par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”.
 11. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā””.
 12. Par zvejas tiesību Baltmuižas ezerā Prodes pagastā iznomāšanu V. S..
 13. Par iestāšanos biedrībā „SPEEDWAY GRAND PRIX OF LATVIA”.
 14. Par nekustamā īpašuma Stendera ielā 13, Eglainē, Eglaines pagastā uzņemšanu pašvaldības bilancē un nodošanu atsavināšanai.
 15. Par ēkas „Lašmuiža” Eglaines pagastā uzņemšanu pašvaldības bilancē.
 16. Par zemes Ilūkstes pilsētā iznomāšanu D. Č..
 17. Par zemes Subates pilsētā iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Zālītes”.
 18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa ielā 32-1, Ilūkstē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 19. Par adreses „Pakulišķi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Pilskalnes pagastā.
 20. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību „Ērgļi 2” Pilskalnes pagastā iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai.
 21. Par zemes Pilskalnes pagastā iznomāšanu J. F..
 22. Par zemes Pilskalnes pagastā nomas līguma termiņa pagarināšanu G. L..
 23. Par zemes Pilskalnes pagastā nomas līguma termiņa pagarināšanu V. R..
 24. Par zemes Pilskalnes pagastā nomas līguma termiņa pagarināšanu S. K..
 25. Par ceļa servitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam „Dumblina 3” Pilskalnes pagastā.
 26. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Klintis” Pilskalnes pagastā un nosaukuma „Beinari” piešķiršanu.
 27. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Stiebri” Bebrenes pagastā un nosaukuma „Jaunstiebri” piešķiršanu.
 28. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Gulbji” Dvietes  pagastā un nosaukuma „Mežgulbji” piešķiršanu.
 29. Par zemes Šēderes pagastā nomas līguma termiņa pagarināšanu L. N..
 30. Par zemes Šēderes pagastā nomas līguma pagarināšanu S. D..
 31. Par zemes Šēderes pagastā iznomāšanu J. D..
 32. Par zemes Šēderes pagastā iznomāšanu T. D..
 33. Par zemes Eglaines pagastā iznomāšanu V. P..
 34. Par neizpirktās zemes Eglaines pagastā nomas tiesību izbeigšanu I. P..