Domes sēde

Domes sēde

Datums: 26/09/2019
Laiks: 15:30


Kārtējā sēde notiek novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē)

 

 

 

Domes sēdes darba kārtība

 

 

 1. Par finansiālu atbalstu projektam “Āra un telpu sporta veidu sacensību un turnīru kapacitātes stiprināšana Subatē”.
 2. Par finansiālu atbalstu projektam “Pamatlīdzekļu iegāde Dvietes parka teritorijas sakoptības uzturēšanai”.
 3. Par grozījumiem 12.08.2019. domes lēmumā Nr.194 “Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana, 3.kārta””.
 4. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.1-b/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”.
 5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Baltmuiža 2A”, Eglaines pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Šauriņi”, Dvietes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 7. Par zemes vienības “Mežvidi”, Dvietes pagastā piekritības noteikšanu pašvaldībai un nodošanu atsavināšanai.
 8. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā.
 9. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes pagastā.
 10. Par zemes nomas platības samazināšanu Pilskalnes pagastā.
 11. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Pilskalnes pagastā ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
 12. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā.
 13. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā.
 14. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mežupes 1” Eglaines pagastā un nosaukumu “Mežapļavas” un “Lejasgravas” piešķiršanu.
 15. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā.
 16. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā.
 17. Par pašvaldības apbūvētas zemes nomu Šēderes pagastā.
 18. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Subates pilsētā.
 19. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Prodes pagastā.