Domes sēde

Domes sēde

Datums: 11/07/2019
Laiks: 15:30


Kārtējā sēde notiek novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē)

 

2019.gada 11. jūlijā                                                                                         Nr.8

 

  1. Par pašvaldības 2019.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.
  2. Par grozījumiem 10.12.2018. Ilūkstes novada domes lēmumā Nr.394 “Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā” iesniegšanu 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu”.
  3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
  4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Skolas iela 24A” un “Skolas iela 26B” Subatē.
  5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalēji” Dvietes pagastā.
  6. Par adreses “Lielupes” Eglaines pagastā piešķiršanu.
  7. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā.
  8. Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Raiņa ielā 49, Ilūkstē.