Domes sēde

Domes sēde

Datums: 30/05/2019
Laiks: 15:00


Kārtējā sēde notiek novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē)

 

 

 

Darba kārtība

 

 

 1. Par SIA „Ornaments” pamatlīdzekļu pārņemšanu.
 2. Par papildus finansējuma piešķiršanu Raudas internātpamatskolai.
 3. Par finansiālu atbalstu Biedrībai „Latvijas Politiski represēto savienība”.
 4. Par Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu 2019.gadam un vidējā termiņa programmas 2019.-2021.gadam apstiprināšanu.
 5. Par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.1-b/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”.
 6. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu uz ēkām Kastaņu ielā 13, Ilūkstē.
 7. Par pašvaldības dzīvokļa Stendera iela 6-21, Eglaines pagastā nodošanu atsavināšanai.
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Murovanka”, Eglaines pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Torņi”, Subatē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 10. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 11. Par biedrības “Latvijas Ģenerāļu klubs” jauniešu pasākuma “Latvijas karavīrs laikmeta griežos“ organizēšanu Ilūkstes novadā.
 12. Par grozījumiem 2019.gada 31.janvāra lēmumā Nr.8 (prot.Nr.1, 8.&) ”Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu”.
 13. Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm 2019.gadam.
 14. Par Bebrenes vispārizglītojošas un profesionālās vidusskolas izglītojamo uzņemšanas kārtības 2019./2020.māc.g apstiprināšanu.
 15. Par precizējumiem 28.03.2019. saistošajos noteikumos Nr.1/2019
  „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novadā”.
 16. Par adreses Jelgavas iela 20A, Ilūkstē piešķiršanu.
 17. Par pašvaldības pārvaldībā esošas zemes vienības Darba iela 4, Subatē iznomāšanu.
 18. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Subatē.
 19. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Jāņi” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Kupenas” piešķiršanu.
 20. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Priednieki” Dvietes pagastā un nosaukuma “Mežaiņi” piešķiršanu.
 21. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Atpūtas” Eglaines pagastā un nosaukuma “Kvederi” piešķiršanu.
 22. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Viesturi” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Pienupe” piešķiršanu.
 23. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamajiem īpašumiem Pilskalnes pagastā.
 24. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Pilskalnes pagastā.
 25. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā.
 26. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
 27. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā.
 28. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā.
 29. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā.
 30. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā.
 31. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā.
 32. Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai Dvietes pagastā un nodošanu atsavināšanai.
 33. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Jēkabpils ielā 12-2, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.
 34. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Tirgus ielā 6, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.