Domes sēde

Domes sēde

Datums: 25/04/2019
Laiks: 15:00


Kārtējā sēde notiek novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē)

 

Domes sēde

2019.gada 25.aprīlī                                                              Nr. 4

Plkst. 15.00

                                                DARBA KĀRTĪBA

 

 1. Par Ilūkstes novada Šēderes pagasta pārvaldnieka iecelšanu.
 2. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
 3. Par finansiālo atbalstu sabiedriskajām organizācijām.
 4. Par reliģijai paredzēto 2019.gada budžeta līdzekļu sadalījumu.
 5. Par profesionālās pilnveides izglītības programmas ”Veterinārmedicīna” kursu maksas noteikšanu.
 6. Par Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Pilskalnes pagastā.
 8. Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu iela 44-13, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabala) Zemgales iela 10A, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
 10. Par Ilūkstes novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu .
 11. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Jelgavas iela 14, Ilūkstē.
 12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā “Mežlīci”, Ilūkstē.
 13. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
 14. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu Ilūkstes pilsētā.
 15. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu Subates pilsētā.
 16. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Subates pilsētā.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem Skolas ielā 24A un Skolas ielā 26A Subatē.
 18. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Bebrenes pagastā.
 19. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā.
 20. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā.
 21. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā.
 22. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā.
 23. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā.
 24. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
 25. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā.
 26. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Bēveriņi” Dvietes pagastā un nosaukuma “Celminieki” piešķiršanu.
 27. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā.
 28. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Eglaines pagastā.
 29. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Prodes pagastā.
 30. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu A/S “Latvijas valsts meži” smilts-grants un smilts atradnē “Lapsukalns”.
 31. Par zvejas tiesību nomu Āzišķu un Baltmuižas ezerā Prodes pagastā.
 32. Par zvejas tiesību nomu Marijas (Marinovas) ezerā Šēderes pagastā.
 33. Par piedalīšanos nekustamā īpauma “Jelgavas iela 22”, Ilūkstē,izsolē .