Domes sēde

Domes sēde

Datums: 28/03/2019
Laiks: 15:00


Kārtējā sēde notiek novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē)

 

                                                DARBA KĀRTĪBA

 

 1. Par saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novadā” apstiprināšanu.
 2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Šēderes pagasta “Lādiņos”.
 3. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Mazā Smilšu iela 29, Ilūkstē.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Priedaines” Pilskalnes pagastā.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dukāti” Eglaines pagastā.
 6. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Priedes 2” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Jaunzemnieki” piešķiršanu.
 7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai
  nekustamajā īpašumā “Bebri 3”, Bebrenes pagastā.
 8. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes pagastā.
 9. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā.
 10. Par zemes nomu biedrībai „Dvietes senlejas pagastu apvienība“ Bebrenes pagastā, nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu.
 11. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Centrālā iela 5, Pilskalnes pagastā.
 12. Par apsaimniekošanas tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Strautmaļi”, Pilskalnes pagastā.
 13. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā.
 14. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā.
 15. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā.
 16. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
 17. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā.
 18. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā.
 19. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā.
 20. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Prodes pagastā.
 21. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Prodes pagastā.
 22. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā.
 23. Par grozījumu 2018.gada 5.februāra lēmumā Nr.51 “Par atbalstu ēdināšanas maksas izdevumu segšanai Ilūkstes novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamajiem”.
 24. Par grozījumu 2014.gada 30.oktobrī lēmumā Nr.479 “Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmēra noteikšanu”.
 25. Par sadarbību ar Kultūras un tūrisma aģentūru.
 26. Par SIA “ORNAMENTS” 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
 27. Par SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
 28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībām un reliģiskajām organizācijām.
 29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 4, Ilūkstē atsavināšanu.
 30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 2, Ilūkstē atsavināšanu.
 31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 15-2, Ilūkstē atsavināšanu.
 32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 6-1, Subatē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 33. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 1-2, Subatē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 34. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Prodes pagastā atdalīšanu, nosaukuma „Purva ceļš“ piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai.
 35. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu.
 36. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada 5.februāra nolikumā Nr. 1/2018 “Iestādes “Ilūkstes novada pašvaldība” nolikums”.
 37. Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu.
 38. Par atbalstu iecerei pašvaldības noteikto prioritāro investīciju projektu uzsākšanai.
 39. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžeta pieņemšanu.