Domes sēde

Domes sēde

Datums: 28/02/2019
Laiks: 15:00


Kārtējā sēde notiek novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē)

 

Domes sēde

2019.gada 28.februārī

plkst.15:00

 

Darba kārtība

 1. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2019.gadā.
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu.
 3. Par Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu gadam.
 4. Par Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu 2019.gadam un vidējā termiņa programmas 2019. – 2021.gadam apstiprināšanu.
 5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Šauriņi”, Dvietes pagastā nodošanu atsavināšanai.
 6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Torņi”, Subatē nodošanu atsavināšanai.
 7. Par atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā “Ozolkalni”, Pilskalnes pagastā.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Eglāji 1”Eglaines pagastā.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Arāji” Bebrenes pagastā.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Virsaiši 2” Bebrenes pagastā.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Kalēji” Dvietes pagastā.
 12. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā.
 13. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā.
 14. Par neizpirktās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā.
 15. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Dvietes pagastā.
 16. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā.
 17. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
 18. Par zemes nomu “Vārpas”, Šēderes pagastā.
 19. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas pagarināšanu Eglaines pagastā.
 20. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā.
 21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lauciņi”, Ilūkstē, sadalīšanu.
 22. Par apbūves tiesību uz daļām no nekustamā īpašuma “Mežlīči”, Ilūkstē.