Domes sēde

Domes sēde

Datums: 20/12/2018
Laiks: 15:00


Domes sēde Nr. 15

 

20.12.2018.    plkst.15:00

Ilūkstē

 

 

Darba kārtība

 

 1. Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.13/2018 „Ilūkstes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu.
 2. Par zvejas tiesību nomu Dvietes ezerā Dvietes pagastā.
 3. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
 4. Par valstij piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu Šēderes pagastā.
 5. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Dvietes pagastā.
 6. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Prodes pagastā.
 7. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Šēderes pagastā.
 8. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā.
 9. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
 10. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas pagarināšanu Eglaines pagastā.
 11. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Prodes pagastā.
 12. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes pagastā.
 13. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Bebrenes pagastā.
 14. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Dzenīši” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Jaundzenīši” piešķiršanu.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Dukāti” Eglaines pagastā.
 16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai nekustamajā īpašumā “Bebri 3” Bebrenes pagastā.
 17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienību daļām “Katlu māja”,Bebrenē un Stendera iela 8, Eglainē.
 18. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no nekustamā īpašuma “Mežlīči”, Ilūkstē.
 19. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.12/2018 “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā”.
 20. Par grozījumiem 02.06.2017. domes lēmumā Nr. 235 “Par Dvietes sociālo pakalpojumu centra iznomāšanu SIA “Veselības centrs “Ilūkste””.
 21. Par grozījumiem 29.12.2010. domes lēmumā Nr.408 “Par medicīniskā aprīkojuma nomu SIA “Veselības centrs “Ilūkste “”.
 22. Par pamatlīdzekļu nodošanu SIA “Ornaments” bilancē un pamatkapitāla palielināšanu.
 23. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu  atbilstoši Dabas resursu nodokļa pieaugumam Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.
 24. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”.
 25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Baznīcas iela 34A, Subatē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 26. Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādēs.
 27. Par darba samaksu pašvaldības darbiniekiem 2019.gadā.
 28. Par darba samaksu domes deputātiem.
 29. Par sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru.