Domes sēde

Domes sēde

Datums: 29/11/2018
Laiks: 15:00


 

 

  Domes sēde Nr. 13

 

 

Darba kārtība

 

 1. Par atļauju SIA „Ornaments“ pamatlīdzekļa izslēgšanai no bilances.
 2. Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidoto inženierbūvju iekļaušanu bilancē.
 3. Par Ilūkstes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu iecelšanu amatā.
 4. Par materiālo palīdzību ģimenei ārkārtas situācijā .
 5. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu likvidētajai juridiskajai personai.
 7. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Dvietes pagastā atdalīšanu, nosaukuma „Vanagu ceļš“ piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai.
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Murovanka”, Eglaines pagastā nodošanu atsavināšanai.
 9. Par grozījumiem 05.02.2018. domes lēmumā Nr.49 “Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”.
 10. Par grozījumu 29.03.2018. novada domes lēmumā Nr.96 “Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto Ilūkstes novada pašvaldības infrastruktūras attīstību”.
 11. Par pagaidu dzīvojamo telpu statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Stendera ielā 6-21, Eglainē.
 12. Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.
 13. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā” apstiprināšanu.
 14. Par atļauju zvejai ar murdu Daugavā, Ilūkstes novada Pilskalnes un Dvietes pagastu teritorijā un tīklu Dvietes un Skuķu ezerā.
 15. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Birņi” Bebrenes pagastā.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Arāji” Bebrenes pagastā.
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Priedaines” Pilskalnes pagastā.
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Eglāji 1” Eglaines pagastā.
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Atpūtas” Eglaines pagastā.
 21. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā.
 22. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā.
 23. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā.
 24. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā.
 25. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.