Dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Datums: 30/10/2019
Laiks: 15:00


        2019. gada 30. oktobrī plkst. 15.00 notiks dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme Ilūkstes novada kultūras centrā, Brīvības ielā 12, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.

     Dabas parka  “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna 2020.-2031.gadam izstrāde tiek veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr.5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

     Dabas parks “Dvietes paliene” atrodas Ilūkstes novada Bebrenes pagastā, Dvietes pagastā un Pilskalnes pagastā, Jēkabpils novada Rubenes pagastā.

     Dabas parks “Dvietes paliene” kā īpaši aizsargājama dabas teritorija nodibināta 2004.gadā. Dabas parka “Dvietes paliene” teritorija iekļauta ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 sarakstā ar kodu LV0302900 kā C tipa teritorija, kas noteikta atbilstoši ES direktīvai “Par savvaļas putnu aizsardzību” (79/409 EEK) un direktīvai “Par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību” (92/43 EEK).

Ar dabas aizsardzības plāna redakciju no 21.10.2019. varēs iepazīties:

  1. Ilūkstes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, darba laikā.
  2. Ilūkstes novada Bebrenes pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā darba laikā.
  3. Ilūkstes novada Dvietes pagasta pārvaldes ēkā, “Pagasta pārvalde”, Dvietē, Dvietes pagastā, Ilūkstes novadā darba laikā.
  4. Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta pārvaldes ēkā, Parka ielā 3, Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā darba laikā.
  5. Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes ēkā, “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads.
  6. Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē jekabpilsnovads.lv.
  7. Ilūkstes novada pašvaldības tīmekļa vietnē ilukste.lv.
  8. Izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē rp.lv.

Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plāna redakciju rakstiski var sūtīt līdz 04.11.2019. uz pasta adresi, norādot: SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32B-501, Rīga, LV- 1045 vai elektroniski uz e-pastu: laine@r