Ārkārtas sēdes

Ārkārtas sēdes

Datums: 05/02/2018
Laiks: 15:00


Domes priekšsēdētājs sasauc ārkārtas komiteju kopsēdi un domes sēdi, un izsludina šādu sēžu darba kārtību:

 

  1. Par saistošo noteikumu “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu.
  2. Par pašvaldības administrācijas nolikuma pieņemšanu.
  3. Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu.
  4. Par pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu 2018.gadam un vidējā termiņa programmas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu.
  5. Par atbalstu ēdināšanas maksas izdevumu segšanai Ilūkstes novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamajiem.
  6. Par pašvaldības 2018.gada budžeta apstiprināšanu.