Adopcija

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

 arrw01_14a

    Pakalpojuma nosaukums

    Adopcija

 

    Pakalpojuma turētāja nosaukums

    Ilūkstes novada Bāriņtiesa

 

    Pakalpojuma funkcija

    Adopcijas procesa nodrošināšanu

 

    Pakalpojuma būtības īss apraksts

    Adopcijas procesā laulātie vai persona gūst iespēju adoptēt vienu vai vairākus juridiski brīvus bērnus, kuri pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā kļūst par adoptētāju likumīgu bērnu.

    Pakalpojums ietver:

  1. personas atzīšanu par adoptētāju
  2. bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz  adopcijas apstiprināšanai
  3. pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bēr nam
  4. lēmums par adopcijas atbilstību bērna interesēm

     Ar Bāriņtiesas lēmumu persona vēršas tiesā par adopcijas apstiprināšanu.

    Adoptētājam personiski jāpiedalās visās bāriņtiesas pārrunās, uz kurām tiek aicināts, kā arī dzīvesvietas apmeklējumos un bāriņtiesas sēdēs. Ja maina dzīvesvietu adopcijas procesa laikā vai pēc bērna adopcijas apstiprināšanas par to jāziņo Bāriņtiesai

    Pakalpojuma rezultāts ir Bāriņtiesas lēmums par adopciju.

 

    Pakalpojuma saņēmēji

    Fiziska persona

 

    Pakalpojuma saņēmēja apraksts

     Latvijas un ārvalstu iedzīvotāji

    Pakalpojuma normatīvie akti

–          Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes  tiesības

–          Bāriņtiesu likums

–          Bērnu tiesību aizsardzības likums

–          Administratīvā procesa likums

–          Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumi Nr.111 „Adopcijas kārtība”

–          Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1037 „ Bāriņtiesas darbības noteikumi”

–          Ilūkstes novada bāriņtiesas nolikums 

 

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

     1. Persona vai abi laulātie, kuri vēlas adoptēt bērnu, dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz:

–          pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;

–          izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;

–          dzīves aprakstu;

–          izziņu par adoptētāja veselības stāvokli , kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.

     2.Ja bērns dzīvo adoptētāja ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju var atbrīvot no nepieciešamības iesniegt:

–          izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;

–          dzīves aprakstu;

–          izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.

     Adoptētājs pieteikumam pievieno adoptējamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), izziņu par adoptējamā veselības stāvokli, bērna bioloģisko vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem: otrs vecāks ir miris; otra vecāka dzīvesvietas nav zināma; otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības.

      3.Ja adoptētājs ir viens no laulātajiem un otrs laulātais ir atzīts par rīcības nespējīgu vai pazudušu (bezvēsts promesošu), tad papildus minētajiem dokumentiem bāriņtiesā iesniedz tiesas sprieduma izrakstu vai noraksta kopiju par otra laulātā atzīšanu par rīcības nespējīgu vai pazudušu.

      Vecāks piekrišanu adopcijai var parakstīt bāriņtiesā, kā arī pie notāra. Māte piekrišanu sava bērna adopcijai nevar dot ātrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām.

 

    Veidlapas

    Standarta iesnieguma veidlapa

PDF

Word

   Drukāšanai       Aizpildīšanai   

 

    Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

    22 dienas.

    Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā.  Ja minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.

 

    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

    Bezmaksas

     Pakalpojuma sniegšanas valoda

     Latviešu

 

     Administratīvais process

     Administratīvais akts ir Bāriņtiesas lēmums par adopciju vai atteikums adopcijai

 

     Pārsūdzības iespējas

     Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē.

 

    Pakalpojuma brīdinājums

    Nav

 

    Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

    0. līmenis – nedeklarēta identitāte

 

    Pakalpojuma dzīves situācija

     Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi; adopcija, aizgādība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības.

 

    Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

    Ilūkstes novada Bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 10:00 – 12:00 un 12:30 – 19:00

–          Piektdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 15.30, 65462066

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Subates pagasta pārvaldē, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Eglaines pagasta pārvaldē, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 80:00 – 12:00

–          Trešdienās: 8:00 – 13:00,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Šēderes pagasta pārvaldē, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–          Pirmdienās, otrdienās un trešdienās:  13.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Dvietes pagasta pārvaldē, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Bebrenes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Pilskalnes pagasta pārvaldē, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

 

    Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu

     Ilūkstes novada Bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

     Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu

     velga.glovecka@ilukste.lv

    Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada Bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 10:00 – 12:00 un 12:30 – 19:00

–          Piektdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 15.30, 65462066

     Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Subates pagasta pārvaldē, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Eglaines pagasta pārvaldē, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 80:00 – 12:00

–          Trešdienās: 8:00 – 13:00,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Šēderes pagasta pārvaldē, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–          Pirmdienās, otrdienās un trešdienās:  13.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Dvietes pagasta pārvaldē, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Bebrenes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

   Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Pilskalnes pagasta pārvaldē, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

 

   Pakalpojuma saņemšana pa pastu

    Ilūkstes novada Bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

 

    Uz sākumuSkip to content