Adopcija – brāļu un māsu šķiršana

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa 

arrw01_14a 

     Pakalpojuma nosaukums

 

     Adopcija – brāļu un māsu šķiršana

     Pakalpojuma turētāja nosaukums

      Ilūkstes novada bāriņtiesa

 

     Pakalpojuma funkcija/uzdevums

     Nodrošināt bez vecāku gādības palikušam bērnam iespēju augt ģimenē.

 

     Pakalpojuma būtības īss apraksts

      Bāriņtiesa lemj par brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā, ja kādam no bērniem ir neārstējama slimība, vai ir šķērslis, kas traucē viņus adoptēt kopā.

 

     Pakalpojuma saņēmējs

     Fiziskas personas 

 

     Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

 

 

      Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

–          Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes  tiesības

–          Bāriņtiesu likums

–          Bērnu tiesību aizsardzības likums

–          Administratīvā procesa likums

–          11.03.2003. MK noteikumi Nr.111 „Adopcijas kārtība”

–          19.12.2006. MK noteikumi Nr.1037 „ Bāriņtiesas darbības noteikumi”

–          Ilūkstes novada bāriņtiesas nolikums 

 

     Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

    Administratīvo lietu par brāļu un māsu šķiršanu adopcijas gadījumā bāriņtiesa ierosina:

  1. uz iesnieguma pamata;
  2. pēc iestādes iniciatīvas;
  3. uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

 

     Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

 

     Nav

 

     Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

 

    22 

 

     Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

 

    Nav

 

         

     Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

     Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par 4 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā – līdz gadam).

 

     Administratīvais process

     Ir

 

     Pārsūdzības iespējas

     Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē.

 

     Atgādinājums

     Nav

 

     Brīdinājums

    Nav

 

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

     2 – apliecināta identitāte

 

     Dzīves situācija

    Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi; adopcija, aizgādība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības.

 

     Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

     Klātiene

 

     Pakalpojuma saņemšanas veidi

     Klātiene

 

      Pakalpojuma sniedzēja adrese

      lūkstes novada bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes  novads, LV-5447

 

     Pakalpojuma sniedzēja darba laiks

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 16:30

–          Otrdienās: 10:00 – 12:00. un 12:30 – 19:00

–          Piektdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 15:30

 

      Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

      Tālr. 65462066; fakss 65462066

      velga.glovecka@ilukste.lv

 

 

Uz sākumuSkip to content