Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

arrw01_14a 

   Pakalpojuma nosaukums

    Aizbildņa iecelšana

 

    Pakalpojuma turētāja nosaukums

    Ilūkstes novada Bāriņtiesa

   Pakalpojuma funkcija

    Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam.

    Pakalpojuma būtības īss apraksts

    Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem, ja bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības, ja bērna vecāki ir atzīti par rīcībnespējīgiem, ja bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā, ja bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu, ja abi bērna vecāki ir nepilngadīgi, ja radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās, ja radušies citi neatliekami gadījumi.

    Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības un izvērtē personas motivāciju kļūt par aizbildni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, nodarbinātību, dzīves apstākļus, spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

    Īpaši grūtos un sarežģītos aizbildnības gadījumos bāriņtiesa var iecelt vairākus aizbildņus, bet ne vairāk par trim.

   Pakalpojuma rezultāts ir Bāriņtiesas lēmums par aizbildnību

 

    Pakalpojuma saņēmēji

    Fiziska persona

 

    Pakalpojuma saņēmēja apraksts

 

    –

     Pakalpojuma normatīvie akti

–          Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes  tiesības

–          Bāriņtiesu likums

–          Administratīvā procesa likums

–         Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1037 „ Bāriņtiesas darbības noteikumi”

–          Ilūkstes novada bāriņtiesas nolikums 

 

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

    Iesniegums

   * Iesniegumam pievieno:

–          Atzinums par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies  vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.

 

   Veidlapas

    Iesnieguma veidlapa

PDF

Word

   Drukāšanai       Aizpildīšanai   

    Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

    22

    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

    Bezmaksas

    Pakalpojuma sniegšanas valoda

    Latviešu

    Administratīvais process

    Administratīvais akts ir Bāriņtiesas lēmums par aizbildnību vai atteikums aizbildnībai

 

    Pārsūdzības iespējas

    Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē.

    Atgādinājums

    Ir

 

    Pakalpojuma brīdinājums

    Nav

 

    Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

    0. līmenis – nedeklarēta identitāte

    Pakalpojuma dzīves situācija

    Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi; adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības.

 

    Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

    Ilūkstes novada Bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 10:00 – 12:00 un 12:30 – 19:00

–          Piektdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 15.30, 65462066

Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Subates pagasta pārvaldē, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Eglaines pagasta pārvaldē, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 80:00 – 12:00

–          Trešdienās: 8:00 – 13:00,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Šēderes pagasta pārvaldē, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–          Pirmdienās, otrdienās un trešdienās:  13.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Dvietes pagasta pārvaldē, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Bebrenes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Pilskalnes pagasta pārvaldē, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

 

    Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu

    Ilūkstes novada Bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

    Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu

    velga.glovecka@ilukste.lv

    Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

    Ilūkstes novada Bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 10:00 – 12:00 un 12:30 – 19:00

–          Piektdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 15.30, 65462066

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Subates pagasta pārvaldē, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Eglaines pagasta pārvaldē, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 80:00 – 12:00

–          Trešdienās: 8:00 – 13:00,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Šēderes pagasta pārvaldē, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–          Pirmdienās, otrdienās un trešdienās:  13.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Dvietes pagasta pārvaldē, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Bebrenes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Pilskalnes pagasta pārvaldē, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

 

    Pakalpojuma saņemšana pa pastu

    Ilūkstes novada Bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

    Pakalpojuma saņemšana pa elektronisko pastu

    Ir pieejama

 

    Uz sākumuSkip to content