Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem.

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa 

arrw01_14a 

     Pakalpojuma nosaukums

    Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem.

 

     Pakalpojuma turētāja nosaukums

    Ilūkstes novada bāriņtiesa

 

     Pakalpojuma funkcija/uzdevums

    Bērna tiesību un likumisko interešu aizsardzība

 

    Pakalpojuma būtības īss apraksts

    1. Bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem, ja:

          1.1.       ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;

      1.2.         bērns vecāka vainas dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;

       1.3.       vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;

        1.4.           vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai;

       1.5.       konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu.

    2. Bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes tiesību atjaunošanu vecākiem, ja ir atkrituši aprūpes tiesību atņemšanas iemesli.

    3. Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, ja:

      3.1.         vecāks ar bērnu apietas sevišķi slikti (piem. konstatēta vardarbība pret bērnu);

       3.2.         vecāks nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību;

        3.3.           vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai.

 

     Pakalpojuma saņēmējs

    Fiziskas personas 

 

     Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

 

     Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

–          Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes  tiesības

–          Bāriņtiesu likums

–          Bērnu tiesību aizsardzības likums

–          Administratīvā procesa likums

–          19.12.2006. MK noteikumi Nr.1037 „ Bāriņtiesas darbības noteikumi”

–          Ilūkstes novada bāriņtiesas nolikums

 

     Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

    1. Administratīvo lietu par aprūpes tiesību atņemšanu vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina:

       1.1. uz viena vecāka iesnieguma pamata;

       1.2. uz iestādes iniciatīvas pamata;

     1.3.  uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

    2. Lietu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina:

       2.1. uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;

       2.2  uz iestādes iniciatīvas pamata;

    2.3. uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

 

     Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

 

     Nav

     Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

 

     22 

    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

 

    Nav

         

     Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

     Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par 4 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā – līdz gadam).

 

     Administratīvais process

     Ir

 

     Pārsūdzības iespējas

     Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē. Lēmums par prasības sniegšanu tiesā bērnu aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem nav pārsūdzams.

 

     Atgādinājums

  1. Lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vai atjaunošanu vecākiem un lēmumu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta bērna vecāku dzīvesvieta. Ja bērna vecākiem nav deklarētas dzīvesvietas, lēmumu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā bērna vecāki faktiski dzīvo.
  2. Atņemtās aprūpes tiesības vecākam atjauno, kad bāriņtiesa atzīst, ka vairs nepastāv aprūpes tiesību atņemšanas apstākļi.
  3. Ja gada laikā no aprūpes tiesību atņemšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par nepieciešamību sniegt prasību tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, izņemot gadījumus, kad aprūpes tiesības nav iespējams atjaunot no vecāka neatkarīgu apstākļu dēļ.

 

      Brīdinājums

     Ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa pilnvērtīgu attīstību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam un nogādā bērnu audžuģimenē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, slimnīcā vai citos drošos apstākļos.

 

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

     2 – apliecināta identitāte

 

     Dzīves situācija

    Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi; adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības.

 

     Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

     Klātiene

 

     Pakalpojuma saņemšanas veidi

     Klātiene

 

     Pakalpojuma sniedzēja adrese

      Ilūkstes novada bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

     Pakalpojuma sniedzēja darba laiks

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 16:30

–          Otrdienās: 10:00 – 12:00 un 12:30 – 19:00

–          Piektdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 15:30

 

     Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

     Tālr. 65462066; fakss 65462066

     velga.glovecka@ilukste.lv

 

 

Uz sākumu



Skip to content