Mantisko interešu aizsardzība

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

 arrw01_14a

    Pakalpojuma nosaukums

    Mantisko interešu aizsardzība

 

    Pakalpojuma turētāja nosaukums

     Ilūkstes novada Bāriņtiesa

 

    Pakalpojuma funkcija

     Bērnu un rīcībnespējīgo mantisko interešu un tiesību aizsardzība

 

    Pakalpojuma būtības īss apraksts

    Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantiskās intereses, lemj par šādiem pakalpojumiem:

–          Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/rīcībnespējīgas personas vārdā viņam piekritušo mantojumu.

–          Par bērnam/rīcībnespējīgai personai piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē.

–          Par mantojuma sadalīšanu, bērna/rīcībnespējīgas personas mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 10000 latu) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām tiesībām.

–          Īpašuma iegūšanu bērnam/rīcībnespējīgai personai.

–          Bērnam/rīcībnespējīgai personai piederošā nekustamā īpašuma  (ja tā vērtība pārsniedz 10000 latu) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar lietu tiesībām lietderīgumu.

–          Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.

–          Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aizsardzības pasākumus.

    Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.

     Pakalpojuma rezultāts ir Bāriņtiesas lēmums.

 

    Pakalpojuma saņēmēji

    Fiziska persona

 

    Pakalpojuma saņēmēja apraksts

    Vecāki, aizbildņi vai aizgādņi

 

    Pakalpojuma normatīvie akti

–          Civillikums. Otrā daļa. Mantojuma tiesības

–          Bāriņtiesu likums

–          Bērnu tiesību aizsardzības likums

–          Administratīvā procesa likums

–          19.12.2006. MK noteikumi Nr.1037 „ Bāriņtiesas darbības noteikumi”

–          Ilūkstes novada bāriņtiesas nolikums 

 

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

     Abu vecāku (aizbildņa), aizgādņa iesniegumi.

    * Papildus pievieno:

  1. Ja pieprasa pakalpojuma aprakstā 2.;3.;5.;6. pakalpojumu – Zemesgrāmatu apliecība – kopija.
  2. Ja pieprasa pakalpojuma aprakstā 1.-6.pakalpojumu – Izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu
  3. Ja pieprasa pakalpojuma aprakstā 2.;3;4;5.pakalpojumu – Darījuma līguma projekts.
  4. Ja pieprasa pakalpojuma aprakstā 1.-5.pakalpojumu – Nekustamā īpašuma novērtējums – kopija.

    Lēmuma pieņemšanai Bāriņtiesa var pieprasīt papildus informāciju

 

    Veidlapas

    Iesnieguma veidlapa

PDF

Word

   Drukāšanai       Aizpildīšanai   

    Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

    22

    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

    Bezmaksas

    Pakalpojuma sniegšanas valoda

    Latviešu

 

   Administratīvais process

   Administratīvais akts ir Bāriņtiesas lēmums

 

    Pārsūdzības iespējas

    Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē.

 

    Atgādinājums

    Jā

 

   Pakalpojuma brīdinājums

    Nav

 

   Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

    0. līmenis – nedeklarēta identitāte

 

    Pakalpojuma dzīves situācija

    Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi; aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības, mantošana.

 

    Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

    Ilūkstes novada Bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 10:00 – 12:00 un 12:30 – 19:00

–          Piektdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 15.30, 65462066

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Subates pagasta pārvaldē, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Eglaines pagasta pārvaldē, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 80:00 – 12:00

–          Trešdienās: 8:00 – 13:00,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Šēderes pagasta pārvaldē, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–          Pirmdienās, otrdienās un trešdienās:  13.30 – 16.30,

   Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Dvietes pagasta pārvaldē, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Bebrenes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Pilskalnes pagasta pārvaldē, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

 

    Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu

     Ilūkstes novada Bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

     Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu

    velga.glovecka@ilukste.lv

     Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada Bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 10:00 – 12:00 un 12:30 – 19:00

–          Piektdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 15.30, 65462066

     Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Subates pagasta pārvaldē, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Eglaines pagasta pārvaldē, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 80:00 – 12:00

–          Trešdienās: 8:00 – 13:00,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Šēderes pagasta pārvaldē, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–          Pirmdienās, otrdienās un trešdienās:  13.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Dvietes pagasta pārvaldē, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Bebrenes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Pilskalnes pagasta pārvaldē, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

 

    Pakalpojuma saņemšana pa pastu

    Ilūkstes novada Bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

    Uz sākumuSkip to content