Vecāku domstarpību izšķiršana

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa 

 arrw01_14a

     Pakalpojuma nosaukums

     Vecāku domstarpību izšķiršana

 

     Pakalpojuma turētāja nosaukums

     Ilūkstes novada bāriņtiesa

 

     Pakalpojuma funkcija/uzdevums

     Vecāku domstarpību izšķiršana, aizstāvot bērna personiskās intereses.

 

     Pakalpojuma būtības īss apraksts

     Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās interese, izšķir vecāku domstarpības:

     Bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.

  1. Bērna un vecāku domstarpības.
  2. Lemj par bērna uzvārda, vārda un tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties.

 

       Pakalpojuma saņēmējs

     Fiziskas personas 

 

      Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

 

      Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

–          Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes  tiesības

–          Bāriņtiesu likums

–          Bērnu tiesību aizsardzības likums

–          19.12.2006. MK noteikumi Nr.1037 „ Bāriņtiesas darbības noteikumi”  

–          Ilūkstes novada bāriņtiesas nolikums 

 

     Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

     1. Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu);

     2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;

     3. Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

 

      Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

 

     Nav

     Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

 

     22 

     Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

 

     Nav

         

     Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

     Bāriņtiesa, izšķirot vecāku domstarpības, prioritāri nodrošina bērna tiesību un interešu ievērošanu. Lai pēc iespējas mierīgākā ceļā izšķirtu vecāku domstarpības, bāriņtiesa piedāvā vecākiem sadarboties ar citiem speciālistiem, piemēram psihologu, psihoterapeitu, sociālo darbinieku u.c. Šis bāriņtiesas ieteikums nav vecākiem obligāts, bet ļoti vēlams, jo tādejādi ir iespējams labāk izprast esošo domstarpību iemeslus un kopīgi ar vecākiem rast vislabāko risinājumu.

 

      Administratīvais process

     Ir

 

     Pārsūdzības iespējas

     Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē.

 

      Atgādinājums

     Nav

 

      Brīdinājums

      Nav

 

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

      2 – apliecināta identitāte

 

     Dzīves situācija

     Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi; bāriņtiesas, bērnu tiesības.

 

     Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

     Klātiene

 

     Pakalpojuma saņemšanas veidi

     Klātiene

 

     Pakalpojuma sniedzēja adrese

      Ilūkstes novada bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

     Pakalpojuma sniedzēja darba laiks

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 16:30

–          Otrdienās: 10:00 – 12:00 un 12:30 – 19:00

–          Piektdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 15:30

 

     Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

     Tālr. 65462066; fakss 65462066

     velga.glovecka@ilukste.lv

 

 

Uz sākumuSkip to content