Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

 arrw01_14a

   Pakalpojuma nosaukums

    Apliecinājuma izdarīšana

 

    Pakalpojuma turētāja nosaukums

    Ilūkstes novada Bāriņtiesa

 

    Pakalpojuma funkcija

    Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana bāriņtiesas darbības teritorijā, kurš juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

 

    Pakalpojuma būtības īss apraksts

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

  1. Apliecina darījumu, ja to slēdz bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 6000 latu.
  2. Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas bāriņtiesas darbības teritorijā.
  3. Ieraksta testamentu grāmatā bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas).
  4. Apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus.
  5. Apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem.
  6. Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu.
  7. Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo bāriņtiesas darbības teritorijā.
  8. Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.

Pakalpojuma rezultāts ir apliecināts dokuments

 

   Pakalpojuma saņēmēji

   Fiziska persona

 

   Pakalpojuma saņēmēja apraksts

   Ilūkstes novadā deklarētie iedzīvotāji

 

   Pakalpojuma normatīvie akti

–          Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes  tiesības

–          Civillikums. Otrā daļa. Mantojuma tiesības

–          Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības

–          Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības

–          Bāriņtiesu likums

–          Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumi Nr.166 „ Noteikumi par ziņām, kas ierakstāmas bāriņtiesu izdarīto apliecinājumu un citu darbību reģistrā, un reģistra vešanas kārtību

–          Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1037 „ Bāriņtiesas darbības noteikumi”  

–          Ilūkstes novada bāriņtiesas nolikums  

 

   Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

    –

    Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

    1 diena

    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

   Maksas

   Pakalpojuma cena

 

    Pakalpojuma sniegšanas valoda

    Latviešu

 

    Administratīvais process

    –

 

    Pārsūdzības iespējas

    Bāriņtiesas faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē.

 

    Atgādinājums

    –

 

    Pakalpojuma brīdinājums

    Nav

 

   Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

    0. līmenis – nedeklarēta identitāte

 

    Pakalpojuma dzīves situācija

    Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi; aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības;  mantojums, lietu tiesības, saistību tiesības.

 

    Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada Bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 10:00 – 12:00 un 12:30 – 19:00

–          Piektdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 15.30, 65462066

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Subates pagasta pārvaldē, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Eglaines pagasta pārvaldē, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 80:00 – 12:00

–          Trešdienās: 8:00 – 13:00,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Šēderes pagasta pārvaldē, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–          Pirmdienās, otrdienās un trešdienās:  13.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Dvietes pagasta pārvaldē, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Bebrenes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Pilskalnes pagasta pārvaldē, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

 

    Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

    Ilūkstes novada Bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 10:00 – 12:00 un 12:30 – 19:00

–          Piektdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 15.30, 65462066

     Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Subates pagasta pārvaldē, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Eglaines pagasta pārvaldē, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 80:00 – 12:00

–          Trešdienās: 8:00 – 13:00,

   Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Šēderes pagasta pārvaldē, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–          Pirmdienās, otrdienās un trešdienās:  13.30 – 16.30,

   Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Dvietes pagasta pārvaldē, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–          Pirmdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

   Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Bebrenes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

    Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Pilskalnes pagasta pārvaldē, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās),

 

 

    Uz sākumuSkip to content