Plānošanas un arhitektūras uzdevuma sagatavošana un izsniegšana

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

 arrw01_14a

    Pakalpojuma nosaukums Plānošanas un arhitektūras uzdevuma sagatavošana un izsniegšana

 

     Pakalpojuma turētāja nosaukums      Ilūkstes novada pašvaldība

 

    Pakalpojuma funkcija     Nodrošināt vispārējas projektēšanas un būvniecības principu ievērošanu.

Nodrošināt vienotas, līdzsvarotas vides veidošanu Ilūkstes novadā atbilstoši izstrādātajiem teritoriālā plānojuma un apbūves noteikumiem

 

    Pakalpojuma būtības īss apraksts

Lai realizētu būvniecības ieceri un uzsāktu būvprojektēšanas sagatavošanu, būvniecības ierosinātājs atbilstoši Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 112 „Vispārīgo Būvnoteikumu” (VBN) 32. punktam, iesniedz Ilūkstes novada pašvaldībā aizpildīto Būvniecības iesniegumu – uzskaites karti (veidlapa Būvniecības iesniegums – uzskaites karte) un pievieno tajā norādītos nepieciešamos dokumentus.

Atbilstoši VBN 37. punktam, ja netiek skartas trešo personu īpašuma tiesības, būvniecības iesniegums – uzskaites karte nav nepieciešama šādos gadījumos:

1.      tiek īstenots interjera projekts, neskarot nesošās būvkonstrukcijas;

2.  tiek veikta vienkāršota renovācija – būves vai tās daļas renovācija, neskarot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi, koplietošanas telpas un koplietošanas inženierkomunikācijas (šajā gadījumā skatīt pakalpojumu Vienkāršotas rekonstrukcijas/renovācijas akceptēšana);

3.   tiek veikta vienkāršota rekonstrukcija – būves vai tās daļas funkcijas (lietošanas veida) maiņa bez pārbūves (šajā gadījumā skatīt pakalpojumu Vienkāršotas rekonstrukcijas/renovācijas akceptēšana).

Ilūkstes novada būvvalde (turpmāk tekstā Būvvalde) izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU). PAU derīguma termiņš atbilstoši VBN 35¹. punktam ir divi gadi pēc tā izsniegšanas. Izņēmums ir VBN 75. punktā minētajā gadījumā, kad PAU derīguma termiņš ir četri gadi. PAU ir pamats būvprojektēšanai, bet nedod tiesības uzsākt būvdarbus saskaņā ar VBN 40. punktu. Pakalpojuma rezultāts ir Plānošanas un arhitektūras uzdevums.

    

     Pakalpojuma saņēmēji
  • Fiziska persona
  • Juridiska persona
    Pakalpojuma saņēmēja apraksts     Būvniecības ierosinātāji

 

    Pakalpojuma normatīvie akti

    Pakalpojuma saņemšanai     nepieciešamie dokumenti

    Pieprasījums – Būvniecības/būves nojaukšanas iesniegums – uzskaites karte (veidlapa)

Pievieno:

  • Nomas tiesības apliecinošos dokumentus (kopija);
  • Esošo ēku un būvju tehniskās inventarizācijas lietu (kopija);

Papildus augstākminētajiem dokumentiem:

  • ja būvniecība plānota dārzkopības sabiedrības teritorijā – dārzkopības biedrības priekšsēdētāja izziņa par biedra statusu un būvniecības saskaņojums;
  • kopīpašuma gadījumā – līdzīpašnieku saskaņojums (ar personas kodu norādni);
  • lai uzskatāmu ilustrētu būvniecības ieceri, būvniecības ierosinātājam vēlams iesniegt sertificēta projektētāja izstrādātu būves metu.

 

    Veidlapas     Būvniecības/būves nojaukšanas iesniegums – uzskaites karte

    Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)     22

 

    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi     Maksas

 

    Pakalpojuma cena

 

     Pakalpojuma sniegšanas valoda      Latviešu

 

    Administratīvais process     Administratīvais akts ir plānošanas un arhitektūras uzdevums

 

    Pārsūdzības iespējas      Plānošanas un arhitektūras uzdevumu var apstrīdēt Ilūkstes novada pašvaldībā viena mēneša laikā Ilūkstes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 7, Ilūkstes pilsēta, Ilūkstes  novads, LV-5447.

 

    Atgādinājums      Ir

 

    Pakalpojuma brīdinājums     Nav

 

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis     0. līmenis – nedeklarēta identitāte

 

    Pakalpojuma dzīves situācija     Būvniecība, rekonstrukcija, demontāža

 

    Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē      Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30

–          Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65462568

 

    Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu     Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

    Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē     Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30

–          Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65462568

 

    Pakalpojuma saņemšana pa pastu      Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

 

Uz sākumuSkip to content