Būvatļaujas izsniegšana

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

 arrw01_14a

    Pakalpojuma nosaukums     Būvatļaujas izsniegšana
    Pakalpojuma turētāja nosaukums     Ilūkstes novada pašvaldība
    Pakalpojuma funkcija
    Pakalpojuma būtības īss apraksts      Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājam ir jāsaņem būvatļauja. Pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai var iesniegt tikai pēc tam, kad būvprojekts ir saskaņots un akceptēts Ilūkstes  novada pašvaldības būvvaldē.

Ja būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet būvdarbi turpinās, būvatļaujas derīguma termiņš ir jāpagarina.

Pakalpojuma rezultāts ir būvatļauja

    Pakalpojuma saņēmēji     Fiziska persona

Juridiska persona

    Pakalpojuma saņēmēja apraksts      Persona, kuras būvprojekts ir saskaņots un akceptēts Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldē
     Pakalpojuma normatīvie akti –          Būvniecības likums

–          Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”

–          Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”.

–          Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumi Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””

–          Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumi Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti      Iesniegums

Iesniegumam pievieno:

–          Akceptēts būvprojekts – oriģināls;

–          Sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību raksti (6. pielikums MK noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”) divos eksemplāros (saistību raksta veidlapa) – origināli;

–          Līguma par autoruzraudzību kopija un autoruzraudzības žurnāls (ja nepieciešams);  Būvdarbu žurnāls – oriģināls;

–          Nodevas par būvatļauju apmaksu apliecinošs dokuments – kopija;

–          Līgums ar būvuzņēmēju – kopija;

–          Atbildīgo fizisko un juridisko personu sertifikāti un būvkomersantu reģistrācijas apliecības – kopijas;

–          Līgums ar būvuzraugu un būvdarbu vadītāju, kā arī rīkojums par iecelšanu būvuzrauga / būvdarbu vadītāja amatā – kopijas;

–          Par darba aizsardzību atbildīgās personas apliecība, rīkojums par tās norīkošanu konkrētajā objektā vai darba  līgums – kopija;

–          Būvniecības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – kopija;

–          Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja (ja objekts ir kultūras piemineklis vai atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā) – oriģināls

   Veidlapas     Iesniegums būvatļaujas saņemšanai

    Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)      10
    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi     Maksas
    Pakalpojuma cena

 

    Pakalpojuma sniegšanas valoda     Latviešu
     Administratīvais process      Administratīvais akts ir Ilūkstes novada domes būvvaldes lēmums par būvatļauju vai tās atteikums
     Pārsūdzības iespējas       Būvvaldes lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no stāšanās spēkā Ilūkstes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 7, Ilūkstes pilsēta, Ilūkstes  novads, LV 5447.
    Atgādinājums      Ir
     Pakalpojuma brīdinājums     Nav
     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis     0. līmenis – nedeklarēta identitāte
    Pakalpojuma dzīves situācija      Būvniecība, rekonstrukcija, demontāža
     Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē      Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30

–          Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65462568

    Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu      Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
    Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē      Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30

–          Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65462568

     Pakalpojuma saņemšana pa pastu      Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Uz sākumuSkip to content