Būvju pieņemšana ekspluatācijā

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

arrw01_14a

   Pakalpojuma nosaukums    Būvju pieņemšana ekspluatācijā

 

   Pakalpojuma turētāja nosaukums     Ilūkstes novada pašvaldība

 

    Pakalpojuma funkcija      Izvērtēt vai būvniecība veikta atbilstoši akceptētajam būvprojektam,vai ēkas ekspluatācija ir droša un atbilst normatīvo aktu prasībām.

Izsniegt būvvaldes  aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

 

    Pakalpojuma būtības īss apraksts     Objekta būvniecības noslēgšanai nepieciešama nodošana ekspluatācijā. Nodošanu ekspluatācijā apliecina Būvvaldes izsniegts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Pakalpojuma rezultāts ir Ilūkstes novada būvvaldes akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā

 

    Pakalpojuma saņēmēji     Fiziska persona

Juridiska persona

 

    Pakalpojuma saņēmēja apraksts     Ir pabeigti būvdarbi
    Pakalpojuma normatīvie akti –          Būvniecības likums

–          Ministru kabineta 2010.gada 1.jūlija noteikumi Nr.112 ”Vispārīgie būvnoteikumi”.

–      Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

–     30.09.2009.. Ilūkstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 19/2009. „Par Ilūkstes novada teritoriālo vienību teritoriju plānojumu apstiprināšanu”

–      29.04.2010.Ilūkstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5/2010 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ilūkstes novadā”

–    Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 29.aprīļa SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2010 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pakalpojumu maksu Ilūkstes novadā     

 

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti     Iesniegums

Iesniegumam pievieno:

–          Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums (tikai sabiedriski nozīmīgām būvēm).

–          Veselības inspekcijas atzinums (tikai sabiedriski nozīmīgām būvēm).

–          Citu institūciju atzinumi, ja tās saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus.

–          Tehnisko noteikumu izsniedzēja atzinumi par komunikāciju gatavību ekspluatācijai.

–          Akceptētā būvprojekta izmainītās daļas.

–          Būvprojektā paredzēto ēku un būvju izvietojuma, labiekārtojuma un inženierkomunikāciju plāni digitālā un izdrukas veidā ar attiecīgo komunikāciju dienestu oriģināliem saskaņojumiem, kā arī Valsts zemes dienesta atzīmi par plāna reģistrāciju Valsts kadastra reģistra kartē.

–          Valsts zemes dienesta sagatavota būves inventarizācijas lieta (izņemot inženierkomunikācijām).

–          Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā (var nebūt, ja projekts akceptēts līdz 2009. gada 1. jūnijam).

–          Būvdarbu žurnāls.

–          Nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti, kā arī šo aktu apkopojums/saraksts

–          Būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumi, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību.

–          Autoruzraudzības žurnāls, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

 

   Veidlapas     Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai

    Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)     10

 

    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi     Maksas

 

    Pakalpojuma cena
    Pakalpojuma sniegšanas valoda     Latviešu

 

    Administratīvais process     Administratīvais akts ir būvvaldes lēmums

 

    Pārsūdzības iespējas     Būvvaldes lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā Ilūkstes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 7, Ilūkstes pilsēta, Ilūkstes  novads, LV 5447.

 

    Atgādinājums     Ir

 

    Pakalpojuma brīdinājums     Nav

 

    Pakalpojuma autentifikācijas līmenis     0. līmenis – nedeklarēta identitāte

 

     Pakalpojuma dzīves situācija     Būvniecība ir pabeigta, nepieciešams nodot ekspluatācija

 

     Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē      Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30

–          Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65462568

 

    Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē     Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30

–          Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65462568

 

    Pakalpojuma saņemšana pa pastu     Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

 

Uz sākumuSkip to content