Būvprojekta saskaņošana

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

 arrw01_14a

     Pakalpojuma nosaukums      Būvprojekta saskaņošana (akceptēšana)

 

    Pakalpojuma turētāja nosaukums      Ilūkstes novada pašvaldība

 

    Pakalpojuma funkcija      Nodrošināt vispārējas projektēšanas un būvniecības principu ievērošanu.

Nodrošināt vienotas, līdzsvarotas vides veidošanu Ilūkstes novadā, atbilstoši izstrādātajiem teritoriālā plānojuma un apbūves noteikumiem

 

    Pakalpojuma būtības īss apraksts      Būvprojektu var izstrādāt pēc Ilūkstes novada būvvaldes (turpmāk tekstā – Būvvalde) plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) saņemšanas, lai realizētu būvniecības ieceri. Izstrādāto būvprojektu, kas ir pamats būvatļaujas saņemšanai, nepieciešams akceptēt Būvvaldē, tāpēc projekta autors Būvvaldē iesniedz saskaņošanai un akceptēšanai izstrādātu būvprojektu vismaz 3 eksemplāros.

Būvprojektu izstrādā jaunbūvēm un esošo būvju vai to daļu renovācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai un nojaukšanai, kā arī inženierkomunikācijām, ceļiem un tiltiem, teritoriju labiekārtošanai (ceļu un laukumu, celiņu, ietvju, mazo arhitektūras formu un skulptūru, apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu ierīkošanai), apzaļumošanai, rekultivācijai, meliorācijai, kā arī jebkuriem būvdarbiem būvēs un teritorijās, kas ir valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsardzības zonā esošas būves vai ainavas elementi.

Būvprojektēšanu veic vienā vai divās stadijās. Vienkāršai, tehniski nesarežģītai būvei būvprojektu var izstrādāt vienā stadijā – tehniskā projekta stadijā. Būvprojekts izstrādājams divās stadijās – skiču projekta stadijā un tehniskā projekta stadijā, ja paredzamā būve ir sabiedriski nozīmīga vai tehniski sarežģīta, kā arī ja tā paredzēta specifiskā apbūves zonā vai vēsturiskā zonā un var mainīt vēsturiski izveidojušos ainavu. Pasūtītājs vai Būvvalde nosaka, vai būvprojekts izstrādājams divās būvprojektēšanas stadijās. Ja paredzēta būvobjekta nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām, skiču projektu izstrādā visam būvobjektam kopumā, bet tehnisko projektu var izstrādāt katrai nododamajai būves kārtai atsevišķi.

Pēc būvprojekta akceptēšanas, lai varētu uzsākt būvdarbus, nepieciešams saņemt būvatļauju, kas jāizdara būvprojekta derīguma termiņa laikā.

Ja būvdarbi nav uzsākti, akceptētā būvprojekta derīguma termiņš ir 2 gadi.

Pakalpojuma rezultāts ir Ilūkstes novada domes Būvvaldes saskaņojums būvprojektam.

 

     Pakalpojuma saņēmēji     Fiziska persona

Juridiska persona

 

     Pakalpojuma saņēmēja apraksts      Persona ir izpildījusi plānošanas un arhitektūras uzdevumu

 

     Pakalpojuma normatīvie akti –          Būvniecības likums

–          Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”

–          Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”.

–          Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumi Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””

–          Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumi Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””

–          30.09.2009. Ilūkstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 19/2009. „Par Ilūkstes novada teritoriālo vienību teritoriju plānojumu apstiprināšanu”

–      29.04.2010.Ilūkstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5/2010 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ilūkstes novadā”

–    Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 29.aprīļa SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2010 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pakalpojumu maksu Ilūkstes novadā     

 

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti     Iesniegums

Iesniegumam pievieno:

Atbilstoši PAU un tehnisko noteikumu prasībām izstrādāts būvprojekts vismaz 3 eksemplāros, no kuriem viens cauršūts ar oriģināliem saskaņojumiem.

 

 

    Veidlapas      nav

 

    Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)      14

 

    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi      Bezmaksas

 

     Pakalpojuma sniegšanas valoda     Latviešu

 

     Administratīvais process      Būvvaldes saskaņojums vai atteikums sniegt saskaņojumu ir administratīvs akts

 

     Pārsūdzības iespējas      Būvvaldes lēmumu var apstrīdēt Ilūkstes  novada pašvaldībā viena mēneša laikā Ilūkstes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 7, Ilūkstes pilsēta, Ilūkstes  novads, LV 5447.

 

     Atgādinājums      Ir

 

     Pakalpojuma brīdinājums      Nav

 

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis      0. līmenis – nedeklarēta identitāte

 

     Pakalpojuma dzīves situācija      Būvniecība, rekonstrukcija, demontāža

 

     Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē      Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30

–          Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65462568

 

    Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu      Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

     Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē    Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30

–          Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65462568

 

     Pakalpojuma saņemšana pa pastu      Pašvaldības būvvalde, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

 

Uz sākumuSkip to content