Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

arrw01_14a 

    Pakalpojuma nosaukums

    Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana

 

    Pakalpojuma turētāja nosaukums

     Ilūkstes novada sociālais dienests

     Pakalpojuma funkcija

     Nodrošināt novadā deklarētajām personām ienākumu izvērtēšanu un izziņas par atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statusam izsniegšanu

     Pakalpojuma būtības īss apraksts

     Izvērtēt ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli un izsniegt izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam.

      Pakalpojuma rezultāts – izziņa

     Pakalpojuma saņēmēji

     Fiziska persona

     Pakalpojuma saņēmēja apraksts

     Deklarēts Ilūkstes novadā un:

–      ienākumi nepārsniedz katram ģimenes loceklim 90 LVL mēnesī;

–      nav noslēgti uztura līgumi;

–      nav valsts apgādībā;

–      tai nav skaidras naudas uzkrājumu.

     Ir darba spējīga persona, kas nestrādā,  un reģistrējusies NVA.

     Pakalpojuma normatīvie akti

–       Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

–       Ministru kabineta 2010.gada 30.marta  noteikumi Nr.299 ,,Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu’’

–      Ilūkstes novada pašvaldībassaistošie noteikumi Nr. 7/2013 Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam

 

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

     Iesniegums

      Iesniegumam pievieno:

–               Iztikas līdzekļu deklarāciju (izziņas, konta izraksti, citi ienākumi, ienākumi no saimnieciskās un profesionālās darbības)

     Veidlapas

      Iesnieguma veidlapa

PDF

Word

   Drukāšanai    Aizpildīšanai

     Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

     22

     Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

     Bezmaksas

     Pakalpojuma sniegšanas valoda

     Latviešu

     Krievu

    Administratīvais process

     Administratīvais akts ir Ilūkstes novada domes lēmums par trūcīgas personas statusa piešķiršanu vai atteikums piešķirt šādu statusu

     Pārsūdzības iespējas

      Ilūkstes novada domes lēmumu pārsūdz 30 dienu laikā no tā stāšanās spēkā Administratīvajā rajona tiesā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē.

     Atgādinājums

    Jā

     Pakalpojuma brīdinājums

    Nav

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

     0. līmenis – nedeklarēta identitāte

    Pakalpojuma dzīves situācija

     Personas (ģimenes) ienākumi ir strauji samazinājušies (vai tādu nav) un tās vairs nespēj pašu spēkiem nodrošināt pamatvajadzības (apģērbs, ēdiens, veselības aprūpe, obligātā izglītība, silts  mājoklis).

    Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–            Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–            Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00

      Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–            Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–            Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65463236

     Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00  – 12.00, 65437585

     Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–            Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–            Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475702

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00,  65475434

    Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65407919

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās), 65462296

    Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu

    Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

     Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu

soc.dienests@ilukste.lv

    Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–            Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–            Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00

      Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–            Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–            Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65463236

     Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00  – 12.00, 65437585

     Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–            Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–            Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475702

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00,  65475434

    Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65407919

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās), 65462296

 

Uz sākumuSkip to content