Sociālā pabalsta un sociālās palīdzības pabalsta piešķiršana

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

 arrw01_14a

     Pakalpojuma nosaukums

     Sociālā pabalsta un sociālās palīdzības pabalsta piešķiršana

    Pakalpojuma turētāja nosaukums

    Ilūkstes novada sociālais dienests

    Pakalpojuma funkcija

     Sniegt novadā deklarētajām personām  to vajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šo personu iekļaušanos sabiedrībā

     Pakalpojuma būtības īss apraksts

     Trūcīgas personas ir tiesīgas saņemt palīdzību no pašvaldības:

1. sociālās palīdzības pabalsti trūcīgām ģimenēm:

–            GMI (garantētā minimālā ienākuma pabalsts)

–            dzīvokļa pabalsts

–            pabalsts ēdināšanai (vispārējās (tai skaitā bērnudārza) un profesionālās izglītības iestāžu nodrošinātā ēdināšana)

2.  Sociālais pabalsts (neizvērtējot ģimenes situāciju):

–       apbedīšanas pabalsts (ja nesaņem valsts (ja ir darbaspējas vecumā u.tml.) pašvaldības);

–       ārkārtas situācijām (smaga saslimšana, plūdi, ugunsgrēki u.tml.)

Pakalpojuma rezultāts ir Sociālā dienesta vadītāja lēmums par pabalsta piešķiršanu un, pozitīvā gadījumā, pabalsta izmaksa.

    Pakalpojuma saņēmēji

     Fiziska persona

     Pakalpojuma saņēmēja apraksts

     Ģimenes, kuras ir saņēmušas trūcīgas ģimenes statusu

     Pakalpojuma normatīvie akti

–            Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

–            Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1489 ,,Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni’’

–            Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnijā noteikumi Nr.550 ,,Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību’’

–   Ilūkstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” 

 

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

    Iesniegums

     Veidlapas

     Iesnieguma veidlapa

PDF

Word

   Drukāšanai    Aizpildīšanai

     Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

     10

     Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

     Bezmaksas

    Pakalpojuma sniegšanas valoda

     Latviešu

     Krievu

     Administratīvais process

     Ir

     Pārsūdzības iespējas

     Ilūkstes novada dome

     Administratīvā tiesa

     Atgādinājums

     –

     Pakalpojuma brīdinājums

     Nav

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

     0. līmenis – nedeklarēta identitāte

     Pakalpojuma dzīves situācija

      Klienti, kuriem piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības (apģērbs, ēdiens, veselības aprūpe, obligātā izglītošanās, silts mājoklis), tādēļ lūdz pašvaldību atbalstīt materiālā veidā vai mantiskā veidā (humānā palīdzība, pārtikas pakas, A/S ,,Latvenergo’’ dāvanu kartes)

     Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00

      Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1,      Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65463236

     Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65437585

     Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475702

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–         Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–         Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475434

     Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65407919

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās), 65462296

     Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu

      Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

    Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu

     soc.dienests@ilukste.lv

     Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00

      Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1,      Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65463236

     Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65437585

     Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475702

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–         Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–         Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475434

     Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65407919

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās), 65462296

     Pakalpojuma saņemšana pa pastu

     Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

Uz sākumuSkip to content