Pieteikšanās aprūpei mājās

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

arrw01_14a 

     Pakalpojuma nosaukums

     Pieteikšanās aprūpei mājās

     Pakalpojuma turētāja nosaukums

      Ilūkstes novada sociālais dienests

     Pakalpojuma funkcija

      Nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumus personām, kas vecuma, garīgas attīstības vai fiziska rakstura traucējuma dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem.

      Pakalpojuma būtības īss apraksts

      Aprūpe mājās ir pasākumu kopums, kas vērsts uz pamatvajadzību nodrošināšanu – personisko aprūpi, ikdienas mājas darbu veikšanu – personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

      Par objektīviem apstākļiem apgādnieka nespējai veikt aprūpi, ja to apstiprina sociālā darbinieka izvērtējums uzskatāmi:

  1. apgādnieka slimības laiks;
  2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  3. apgādnieka alkoholisms;
  4. apgādnieks ir pensijas vecuma persona un fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi;
  5. apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa;
  6. apgādnieka nodarbinātība;
  7. apgādnieka dzīvesvietas attālums.

       Pakalpojuma rezultāts ir Sociālā dienesta vadītājas rīkojums par aprūpi mājās.

      Pakalpojuma saņēmēji

     Fiziska persona

     Pakalpojuma saņēmēja apraksts

      Ilūkstes novadā dzīves vietu deklarējušas personas (tai skaitā, bērni), kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav apgādnieku vai tie nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, kā arī bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi

   Pakalpojuma normatīvie akti

–       Likums Par sociālo drošību

–       Likums Par pašvaldībām

–       Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

–       Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”

–       Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”

–       Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”;

–       Ilūkstes novada sociālā dienesta nolikums;

–       2009.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.24/2009 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ilūkstes novadā” 

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

-Iesniegum

Iesniegumam pievieno:

–       Ģimenes ārsta izziņa par klienta veselības stāvokli;

–       Psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību piemērotāko pakalpojuma veidu klientam ar garīga rakstura traucējumiem;

–       Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija;

–       Dokumenti, kas apliecina personas, viņas laulātā un to personu ienākumus un materiālo stāvokli, ar kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti (izziņa par darba algas apmēru, nekustamā īpašuma apliecinoši dokumenti u.c.)

–       Dokumenti, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ.

     Veidlapas

      Iesnieguma veidlapa

PDF

Word

   Drukāšanai    Aizpildīšanai

     Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

     10

     Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

      Bezmaksas

     Pakalpojuma sniegšanas valoda

     Latviešu

     Krievu

     Administratīvais process

      Administratīvais akts ir rīkojums Sociālā dienesta vadītājas rīkojums par aprūpes mājās piešķiršanu vai atteikums to piešķirt

     Pārsūdzības iespējas

     Ilūkstes novada sociālā dienesta rīkojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Ilūkste novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē

     Atgādinājums

     Ir

     Pakalpojuma brīdinājums

     Nav

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

     0. līmenis – nedeklarēta identitāte

     Pakalpojuma dzīves situācija

     Persona patstāvīgi nespēj sevi aprūpēt veselības stāvokļa, funkcionālo traucējumu vai vecuma dēļ.

     Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00

      Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1,      Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65463236

     Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65437585

     Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475702

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–         Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–         Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475434

     Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65407919

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās), 65462296

    Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu

     Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

    Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu

soc.dienests@ilukste.lv

    Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00 65463398

      Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1,      Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65463236

     Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65437585

     Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475702

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–         Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–         Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475434

     Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65407919

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās), 65462296

     Pakalpojuma saņemšana pa pastu

     Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

Uz sākumuSkip to content