Pašvaldībā pieejamie sociālie pakalpojumi

logo_soc_dien_675

Aprūpe mājās                

Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt Ilūkstes novadā dzīves vietu deklarējušas personas, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav apgādnieku vai tie nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, kā arī bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.

Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu noteiktā kārtībā finansē no klientu, viņa likumīgo apgādnieku un Ilūkstes novada sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.

Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanai klients sociālajā dienestā iesniedz sekojošus dokumentus:

 • iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 • ģimenes ārsta izziņu par klienta veselības stāvokli. Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību un aprūpes mājās nepieciešamību;
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību piemērotāko pakalpojuma veidu klientam ar garīga rakstura traucējumiem (pielikums), ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
 • dokumentus, kas apliecina personas, viņas laulātā un to personu ienākumus un materiālo stāvokli, ar kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus (darba alga, valsts pensija, valsts pabalsti, kopšanas pabalsts u.t.t.);
 • dokumentus, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ.

Ilūkstes novada pašvaldības 29.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 24/2009 Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ilūkstes novadā

Sociālā rehabilitācija ģimenēm ar bērniem

Ģimenes atbalsta un krīzes centrā Šēderē, Skolas ielā 11-2, vecākiem ir dota iespēja piedalīties divās savstarpēji saistītās sociālās rehabilitācijas programmās – Sociālo kompetenču attīstības programmas vecākiem un Dzīves pamatprasmju attīstības programma ģimenēm.

Sociālo kompetenču attīstības programmas vecākiem mērķis ir veicināt ģimeņu ar bērniem vecāku lomas apzināšanu un ģimenes vērtību nostiprināšanu, paaugstinot ģimenes patstāvīgās funkcionēšanas spējas.

Sociālo kompetenču attīstības programma vecākiem ietver konsultatīvas un interaktīvas nodarbības, kas vērstas uz vecāku izglītošanu un spēju un prasmju pilnveidi psiho-sociālos jautājumos:

 • spēju apzināties un kontrolēt savas emocijas attīstīšanu,
 • saskarsmes un sadarbības spēju attīstīšanu,
 • prasmju pozitīvi/konstruktīvi risināt konfliktus attīstīšanu,
 • spēju objektīvi izvērtēt dažādas dzīves situācijas un izvēlēties situācijas uzlabošanai labākos risinājumus pilnveidi un attīstīšanu,
 • spēju un prasmju pozitīvi audzināt savus bērnus attīstīšanu,
 • spēju novērtēt savas prasmes un zināšanas, kas var palīdzēt atrast darbu, attīstīšana, un citas.

Dzīves un darba pamatprasmju attīstības programmas ģimenēm mērķis irattīstīt un pilnveidot vecāku ikdienas dzīves un darba pamatprasmessekmējot ģimeņu ar bērniem integrāciju sabiedrībā.

Dzīves pamatprasmju attīstības programma ģimenēmietver konsultatīvas un interaktīvas nodarbības, kas vērstas uz tādu prasmju un iemaņu attīstību, kas saistītas ar:

 • personīgās higiēnas ievērošanu un uzturēšanu ģimenē,
 • ģimenes budžeta plānošanu un izlietošanas kontroli,
 • mājsaimniecībā nepieciešamo pamatprasmju apguvi (gatavošana, mājokļa uzkopšana, u.c.),
 • adekvātu un konstruktīvu rīcību sabiedrībā (finansiālo, juridisko un saimniecisko jautājumu risināšana, u.c.),
 • kā arī prasmju meklēt darbu un strādāt attīstīšanu.

Nodarbības notiek otrdienās. Sīkāka informācija pa tālruni 65463320, 65463398, 26687721

Ilūkstes novada sociālā dienesta Ģimenes atbalsta un krīžu centra reglaments (Ilūkstes novada domes 30.06.2011. lēmums Nr. 288)

 

 

Psihologa pakalpojumi

Nodrošināti šādi sociālā atbalsta pasākumi:

 • individuālās psihologa konsultācijas, kuras pieejams gadījumos, kad personas pašas nespēj rast situācijas uzlabošanai nepieciešamos psiholoģiskos risinājumus, pieņemt lēmumus un sākt rīkoties, un nespēj par šiem gadījumiem apspriesties ar citiem;
 • atbalsta grupu darbība.

Konsultācijas tiek sniegtas Ilūkstes novada sociālā dienesta telpās, bet, pielāgojoties personu vajadzībām, to sniegšana var tikt nodrošināta, izmantojot pagastu centros esošās pašvaldības institūciju telpas.