Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020. gadam projekts Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia”

Projekta Nr. un nosaukums Projekts Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia”
  (“Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju”)
Fonda nosaukums Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Programmas nosaukums Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam
Īstenošanas laiks 01.05.2017. – 30.04.2019.
Projekta partneri Vadošais projekta partneris:
  Anikšču dabas parka administrācija (Lietuva)

 

  Projekta partneri:
  Biržai dabas parka administrācija (Lietuva)
  Ilūkstes novada pašvaldība (Latvija)
  Jēkabpils novada pašvaldība (Latvija)
  Krekenavas dabas parka administrācija (Lietuva)
  Salas novada pašvaldība (Latvija)
  Viesītes novada pašvaldība (Latvija)
Projekta mērķis Projekta mērķis – radīt harmonisku Latvijas un Lietuvas tūrisma attīstības sistēmu, lai ieviestu projekta modeli, kurš parāda, kā reģiona potenciāls, to prasmīgi izmantojot, var palīdzēt sasniegt ievērojamus rezultātus. Projekts ir vērsts uz dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu Lietuvā un Latvijā, kā arī to piemērošanu tūristu vajadzībām.
Rezultāti Projekta ietvaros tiks izstrādāts vienots reģiona tūrisma maršruts, izmantojot inovatīvus pasākumus. Viens no projekta kopīgajiem rezultātiem ir vienota maršruta interaktīvās kartes izstrāde, kurā iekļauti katrā partnera teritorijā esoši tūrisma objekti.

 

Ilūkstes novada pašvaldība projekta ietvaros:

  1.      Izveidos jaunu tūrisma pakalpojumu Ilūkstes novadā – “Stendera laika klasi” Eglaines pamatskolā;
  2.      Iegādāsies aprīkojumu un nodrošinās interaktīvas informācijas pieejamību par tūrisma objektiem novadā un projektu partneru teritorijās;
  3.      Piedalīsies starptautiskās pieredzes apmaiņā tūrisma jomā;
  4.      Izveidos tūrisma brošūru.
Kopējās projekta izmaksas Ilūkstes novada pašvaldībai (EUR) 44 205,29
ERAF līdzfinansējums (EUR) 37 574,49
Pašvaldības līdzfinansējums (EUR) 6 630,80
Projekta koordinatore Attīstības  plānošanas  nodaļas  vadītājas  vietniece  Ieva Rimeicāne
Kontaktinformācija T. 65447860, e-pasts: ieva.rimeicane@ilukste.lv
Saite uz Programmas mājaslapu              www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājaslapu                  www.europa.eu

 

Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.Skip to content