Ilūkstes novada pašvaldība īstenos projektu “Kopā darīšanas vieta”

Ilūkstes novada pašvaldība īstenos projektu “Kopā darīšanas vieta”

 

Ilūkstes novada pašvaldība īstenos projektu Nr.19-03-AL28-A019.2201-000008 “Kopā darīšanas vieta”, kas apstiprināts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis ir atbalstīt Ilūkstes novada NVO darbību un izveidot “Kopā darīšanas vietu”, kas sevī ietvers trīs vietējai kopienai nozīmīgus apstākļus – tiks veicināts vietas potenciāls un pievilcība, palielināsies sabiedrības iesaistīšanās savu vajadzību risināšanā un tiks radīta iespēja izglītoties, kopīgi atpūsties un strādāt vienotu mērķu sasniegšanā. Projekta mērķauditorija ir dažādu jomu Ilūkstes novada nevalstiskās organizācijas un novada iedzīvotāji.

 Projekta rezultātā Ilūkstē, Brīvības ielā 3 tiks izveidota vieta, kur satikties dažādu jomu NVO dalībniekiem ar noteiktu darba pieredzi, kur veidot jaunus kontaktus, rasties jaunām idejām un sadarbības projektiem. “Kopā darīšanas vieta” vienuviet apvienos novada iedzīvotājus, viņu idejas, enerģiju un darbus ar mērķi sniegt ieguldījumu novada attīstībā. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir vērstas uz sabiedriskā labuma gūšanu, jo projekta rezultātā tiks veicināta iedzīvotāju integrēšana vietējās kopienas dzīvē. Ēkā Brīvības ielā 3 tiks veikta logu, grīdas, griestu, durvju nomaiņa, ierīkota centrālā autonomā apkure un veikta sanitārā mezgla izbūve.

 

Projekta kopējās  attiecināmās izmaksas sastāda 50 000,00 EUR, no kurām 90% sedz ELFLA, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Ilūkstes novada pašvaldība.

Projektu plānots īstenot līdz 2020.gada nogalei.

Stratēģiskās plānošanas nodaļa

2020.gada septembra Ilūkstes Novada Vēstis Nr.7 izdevums

Atjauno telpas vietējās kopienas aktivitātēm

Atklāta kopā darīšanas vieta IlūkstēSkip to content