Pārskats

Ilūkstes novada bāriņtiesas darbība 2009.gadā

 

2009.gadā bāriņtiesa prioritāri nodrošinājusi bērnu vai  rīcībnespējīgo personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību un veikusi apliecinājumus sava novada iedzīvotājiem.

2009. gada septembrī pārņemtas likvidēto Subates pilsētas bāriņtiesas, Eglaines pagasta bāriņtiesas un Dvietes pagasta bāriņtiesas lietas. Bāriņtiesas kompetence ir ļoti plaša. Gada laikā

–         pieņemti dažādi lēmumi, izskatīti  iesniegumi un sūdzības, to skaitā iesniegumi  un sūdzības par vecāku, aizbildņu un  aizgādņu rīcību;

–         risinātas bērnu un vecāku, kā arī bērnu un aizbildņu domstarpības, vecāku domstarpības bērnu audzināšanā;

–         strādāts ar ģimenēm, lai nodrošinātu bērniem iespēju palikt savā ģimenē vai augt citā ģimeniskā vidē (audžuģimenes, aizbildnība, adopcija);

–          likumā noteiktā kārtībā, nosūtot vai iesniedzot rakstiskus  pieprasījumus, vākti  lietas materiāli un dažādi citi pierādošie dokumenti, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai;

–         noritējusi sadarbība ar citām bāriņtiesām, audžuģimenēm, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, psihologiem,  policijas iestādēm, probācijas dienestu un Daugavpils zonālo valsts arhīvu;

–         sniegta  palīdzību bērniem, vecākiem, aizbildņiem  un  rīcībnespējīgo personu aizgādņiem;

–         aizstāvētas bērnu un rīcībnespējīgo personu personiskās un mantiskās intereses (pieņemti lēmumi, kontrolēta šo lēmumu izpilde un mantas pārvaldīšana līdz bērna pilngadībai);

–          veikta sarakste ar fiziskām, juridiskām personām un ministrijām;

–         bāriņtiesas pārstāvji piedalījušies Daugavpils tiesas sēdēs  kā Prasītāji un kā uzaicinātās personas, kur sniegti atzinumi lietās par bērnu dzīvesvietas noteikšanu, saskarsmes tiesību un kārtības noteikšanu ar vienu no vecākiem (vecāku šķiršanās gadījumos), paternitātes pieņēmumu apstrīdēšanu, kā arī lietas par bērnu uzturlīdzekļiem;

–         tika pārstāvēti nepilngadīgie bērni tiesu psihiatriskās ekspertīzes laikā, kā arī kriminālprocesā, kur nepilngadīgie izdarījuši noziedzīgus nodarījumus vai arī bijuši kā cietušie vardarbības rezultātā;

–         pēc vajadzības veiktas ģimeņu dzīves apstākļu pārbaudes un vakara reidi augsta sociālā riska ģimenēs, pārbaudīti nepilngadīgo bērnu dzīves apstākļi bērnu namos,  audžuģimenēs, pie aizbildņiem, vietējiem adoptētājiem  un rīcībnespējīgo personu dzīves apstākļi viņu uzturēšanās vietās – savās mājās, aprūpes centros un psihiatriskajā slimnīcā, noskaidroti bērnu, vecāku, aizbildņu, aizgādņu, audžuģimeņu un rīcībnespējīgo personu viedokļi,

–         pārbaužu rezultāti atspoguļoti pārbaudes aktos un sarunu protokolos, kas pievienoti kontrolē esošajām lietām vai veidotas jauna lietas, kas tiek virzītas uz sēdi lēmumu pieņemšanai;

–         regulāri aizpildīti lietu reģistri un žurnāli;

–         bāriņtiesas ekspertu komisija veica ilgtermiņa un patstāvīgi glabājamo lietu atlasi, uzskaiti, sagatavošanu un uzglabāšanu saskaņā ar arhivēšanas noteikumiem (sakārtošana, lapu uzskaite, cauršūšana, lietu vāku noformēšana), neizmantojot dārgos arhīva pakalpojumus;

–         sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem, palīdzība  mantojuma lietu kārtošanā.

    Pašlaik novadā ir 20 augsta riska ģimenes, kurās kopā ir 61 bērns. 2009.gadā 8 personām tika atņemtas aprūpes tiesības un 5 personām no tām gada laikā aprūpes tiesības tika atjaunotas. Tas liecina, ka šajā laikā periodā kopā ar sociālo dienestu un citām institūcijām, kā arī līdzdarbojoties pašiem vecākiem,  bija veikts liels darbs un atrisinātas tās problēmas, kas  bija par iemeslu aprūpes tiesību atņemšanai. Patīkami, ka vecāki tomēr ir motivēti atgriezt  bērnus ģimenē.

      Šogad ar Daugavpils tiesas spriedumu aizgādības tiesības atņemtas  3 mātēm un 5 bērni kļuvuši juridiski brīvi. No tiem 3 dzīvo pie aizbildnes (vecmāmiņas), bet 2 mazākos jau ir adoptējuši vietējie adoptētāji. Mūsu novadā aizbildnībā šobrīd vēl ir 18 bērni.

 Izņemot bērnu no ģimenes, vispirms viņam jānodrošina ģimeniska vide pie aizbildņa vai audžuģimenē. Dažreiz nav iespējams nekavējoties ģimenisko vidi nodrošināt jaundzimušajiem un bērniem ar īpašām vajadzībām. Tad šie bērni tiek ievietoti bērnunamā. Pašlaik ārpusģimenes aprūpes iestādēs dzīvo 5 mūsu novada bērni.

Audžuģimenes ir liels atbalsts ģimeniskas vides nodrošināšanā bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Tā ir īpaši apmācīta ģimene vai persona, kas uz laiku pieņem audzināšanā bērnu no ģimenes, kas nonākusi krīzes situācijā. Bāriņtiesa ir gandarīta par mūsu novada 5 audžuģimenēm, kuras sniedz un ir gatavas sniegt ģimenes siltumu Latvijas bērniem.

            Ilūkstē un Subatē   SIA „Veselības centrā „Ilūkste”  uzturas liels skaits personu, kuras ar tiesas spriedumu atzītas par rīcībnespējīgām. Šīm personām bāriņtiesa ieceļ aizgādņus, kas pārstāv viņus personiskajās un mantiskajās attiecībās. Normatīvie akti par aizgādņa pienākumu pildīšanu nekādu  atlīdzību  no valsts neparedz. Novada bāriņtiesa ir pateicīga centra darbiniekiem, kas uzņēmušies un apzinīgi veic aizgādņa pienākumus, nesaņemot nekādu atlīdzību.  Novadā  ir  78 aizgādnībā esošās rīcībnespējīgās personas un 38 aizgādņi.        Pēdējā laikā dažādu iemeslu dēļ pieaugusi tendence izirt ģimeniskajām attiecībām. Ja divi cilvēki vairs nespēj dzīvot kopā, tad, protams, ir sāpes, aizvainojums, dusmas, vainas sajūta un citas spēcīgas emocijas, kas neļauj racionāli izvērtēt situāciju. Šķiroties vecāki parasti nevar vienoties par kopīgā bērna turpmāko ikdienas aizgādību un saskarsmes tiesībām otram vecākam. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, vecāku domstarpības atrisina tiesa. Šādās situācijās bāriņtiesai ir pienākums palīdzēt, sniedzot savu atzinumu tiesai bērna interesēs. Jāatzīst, ka šos lēmumus pieņemt ir visgrūtāk, jo tie būtiski ietekmē bērna turpmāko dzīvi.

Vēlamies atgādināt, ka var izšķirties kā vīrs un sieva, kā partneri, bet nekad nevajadzētu izšķirties kā vecākiem. Tās ir divas dažādas lietas. Tas, ka cilvēki vairs nav kā vīrs un sieva, nenozīmē, ka viņi vairs nav vecāki. Bāriņtiesa aicina vecākus  tomēr pašiem vienoties par bērna ikdienas aizgādību un saskarsmes tiesībām, neizmantojot bērnu kā ieroci savstarpējo attiecību kārtošanā.

Šogad kopā pieņemti 57 lēmumi. Jāpiebilst, ka bāriņtiesas paveikto nevar izteikt tikai skaitļos. Dažkārt ir ieguldīts daudz lielāks darba apjoms, zināšanas un saskarsmes prasmes, sasniedzot pozitīvo rezultātu bez lēmuma pieņemšanas.

 

Ilūkstes novada                                          

bāriņtiesas priekšsēdētāja V.Glovecka