Nolikums b

APSTIPRINĀTS

ar Ilūkstes novada domes

27.08.2009. lēmumu Nr.405

(prot.Nr.15., 10.§)

 

 

ILŪKSTES NOVADA BĀRIŅTIESAS NOLIKUMS

(reģ.Nr.9/2009)

1. NODAĻA

Vispārīgie noteikumi

1.1.   Ilūkstes novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) ir Ilūkstes novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura novada administratīvajā teritorijā veic Latvijas Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, citos normatīvajos aktos un šajā nolikumā  paredzētās funkcijas.

1.2.   Bāriņtiesa savā darbībā ievēro Satversmi, Saeimas ratificētos Starptautiskos līgumus, Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas rīkojumus, Ilūkstes novada domes lēmumus.

1.3.   Bāriņtiesai ir šādi zīmogi:

  1. zīmogs ar mazā valsts ģerboņa attēlu un Ilūkstes novada bāriņtiesas nosaukumu,
  2. zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un Ilūkstes novada bāriņtiesas nosaukumu,

1.4.   Bāriņtiesas juridiskā adrese: Bāriņtiesas juridiskā adrese: Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

1.5.   Bāriņtiesa lieto veidlapu ar mazā valsts ģerboņa attēlu.

1.10.  Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

1.11.Bāriņtiesas darbu aizgādnības, aizbildnības, adopcijas, bērnu un citu rīcībnespējīgo personu  personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumos pārrauga un metodiski vada Latvijas Republikas Labklājības ministrija.

1.12. Bāriņtiesas darbu attiecībā uz mantojuma lietu kārtošanu, apliecinājumu izdarīšanu metodiski vada Latvijas Republikas Tieslietu ministrija.

1.13. Bāriņtiesu finansē un tās darbības uzraudzību finansiālajos jautājumos veic Ilūkstes novada dome.

 

 2. NODAĻA

Bāriņtiesas izveidošana un struktūra

2.1.Bāriņtiesu izveido, reorganizē un likvidē Ilūkstes novada dome.

2.2. Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprinājusi Ilūkstes novada dome.

2.3. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un    var     būt 5/pieci/ bāriņtiesas locekļi.

2.4. Bāriņtiesā ievēlējamo bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka Ilūkstes novada dome atbilstoši pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam un bāriņtiesas darba apjomam, lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un citu rīcībnespējīgo personu tiesību un interešu aizsardzību.

2.5. Bāriņtiesas lietvedību kārto sekretārs.

2.6. Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus ievēl Ilūkstes novada dome uz 5 /pieciem/ gadiem.

2.7. Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš sākas pēc viņu ievēlēšanas, ja Ilūkstes novada dome nav noteikusi citu termiņu.

2.8. Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas locekļi pēc pilnvaru laika beigām var tikt ievēlēti atkārtoti.

2.9. Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš izbeidzas, kad stājas spēkā Ilūkstes novada domes lēmums par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu atbrīvošanu, atcelšanu vai atstādināšanu no amata.

2.10. Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata:

2.10.1.  pēc viņa vēlēšanās;

2.10.2.  beidzoties Bāriņtiesu likumā noteiktajam pilnvaru termiņam, ja viņš netiek ievēlēts atkārtoti;

2.10.3.  ja pašvaldība pieņem lēmumu par bāriņtiesas likvidēšanu;

2.10.4.  sakarā ar amata likvidēšanu.

2.11.  Bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata sakarā ar bāriņtiesas locekļu skaita samazināšanu.

2.12.  Bāriņtiesa savas funkcijas veic sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām.

 

3. NODAĻA

Bāriņtiesas darbība

3.1. Lai visi novada iedzīvotāji tiktu nodrošināti ar bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem un palīdzību, bāriņtiesa darbojas Ilūkstes pilsētā, Subates pilsētā ar lauku teritoriju, Ilūkstes novada Bebrenes pagastā, Ilūkstes novada Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novada Šēderes pagastā, Ilūkstes novada Eglaines pagastā, Ilūkstes novada Dvietes pagastā.

3.2. Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas priekšsēdētājs. Bāriņtiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis.

3.3. Amata pienākumus bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam, bāriņtiesas locekļiem un sekretāram nosaka bāriņtiesas priekšsēdētājs attiecīgos amata aprakstos.

3.4. Bāriņtiesas priekšsēdētājs:

3.4.1.      vada un nodrošina Bāriņtiesas darbību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Bāriņtiesas nolikumam.

3.4.2.      nodrošina bāriņtiesas darbības tiesiskumu un sniedz pārskatu par tās darbību Ilūkstes novada domei pēc tās pieprasījuma

3.4.3.      pārstāv bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām

3.4.4.      nosaka bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļu un sekretāra pienākumus, izstrādājot un apstiprinot amata aprakstus

3.4.5.      organizē bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļu un sekretāra kvalifikācijas paaugstināšanu

3.4.6.      pieņem apmeklētājus un izskata iesniegumus un sūdzības

3.4.7.      sagatavo lietas un piedalās lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs, vada tiesas sēdes

3.4.8.      sagatavo un iesniedz Latvijas Republikas Labklājības ministrijā valsts statistikas pārskatu par bāriņtiesas darbu

3.4.9.      veic Bāriņtiesu likuma 7. nodaļā noteiktos uzdevumus: darījumu apliecināšanu, ja darījumu summa nepārsniedz 6000 latus, līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanās par mantojuma vai kopīpašuma sadali apliecināšanu, taisa un apliecina, pieņem glabāšanā testamentus, sastāda un apliecina pilnvaras / izņemot universālpilnvaras/ , apliecina iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem, nostiprinājuma lūgumiem, sagatavo dokumentu projektus, apliecina dokumentu norakstu,   kopiju, izrakstu pareizību bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotājiem;

3.4.10.  organizē bāriņtiesas arhīva darbu, nodrošina lietu noformēšanu un nodošanu Daugavpils valsts zonālajā arhīvā un nodrošina pastāvīgi glabājamo un ilgtermiņa glabājamo lietu nodošanu glabāšanai domes arhīvā.

3.5.  Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas locekļiem izdarīt apliecinājumus un pildīt citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā minētos uzdevumus.

3.6. Novada pagastos un pilsētās Ilūkstes novada bāriņtiesa izveido atsevišķus apliecinājumu un citu darbību reģistrus, ved atsevišķas testamentu grāmatas, to nosaukumos norādot Ilūkstes novada bāriņtiesas nosaukumu un attiecīgā novada pagasta vai attiecīgās novada pilsētas nosaukumu.

3.7.Apmeklētāju pieņemšanas laiks Ilūkstes novada bāriņtiesā, tās juridiskajā adresē:

pirmdienās, trešdienās no plkst. 8:00-16:30 ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12:00-12:30, otrdienās no plkst. 10:00-19:00 ar pusdienu pārtraukumu no plkst.12:00-12:30, piektdienās no plkst.8:00-15:30 ar pusdienu pārtraukumu no plkst.12:00-12:30.

3.8.Ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem var iepazīties Ilūkstes novada bāriņtiesas telpās apmeklētāju pieņemšanas laikā trešdienās no plkst. 12.30. -16.30.

3.9.Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek nodrošināta.

3.10.  Ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem materiāliem var iepazīties:

3.10.1.  konkrētās lietas materiāliem – šajā lietā pieaicinātais tulks un konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, ja no administratīvās lietas dalībnieka saņemts rakstisks iesniegums

3.10.2.  “ar visu bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu materiāliem var iepazīties prokurors, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas norīkots darbinieks, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors ”.

3.11.   “Bāriņtiesas sēdes tiek nozīmētas pēc nepieciešamības, par to 10 dienas pirms sēdes rakstiski /ar uzaicinājumu/ paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Nepieciešamības gadījumā – lietas apstākļu noskaidrošanai, atzinuma došanai – uz bāriņtiesas sēdēm 10 dienas pirms sēdes ar rakstisku uzaicinājumu var tikt pieaicināti : tulks, veselības aprūpes, izglītības, sociālā dienesta un policijas darbinieki, psihologs, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas norīkots darbinieks, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors” . (šeit arī mainās tikai ministrijas nosaukums)

3.12.   Par bāriņtiesas sēdes gaitu tiek rakstīts sēdes protokols. Sēdes protokolu raksta bāriņtiesas sekretārs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis, kurš šajā sēdē nepiedalās lietas izskatīšanā un izlemšanā.

3.10. Bāriņtiesas sēdes dalībniekiem pēc protokola parakstīšanas ir tiesības iepazīties ar bāriņtiesas sēdes protokolu, triju darbdienu laikā no protokola parakstīšanas dienas iesniegt rakstveida piezīmes par protokolu, norādot tajā pieļautās nepilnības vai neprecizitātes.

3.11. Iesniegtās piezīmes bāriņtiesas priekšsēdētājs izskata triju darbdienu laikā un, ja piekrīt piezīmēm, apliecina to pareizību un pievieno sēdes protokolam.

3.12. Lēmumu bāriņtiesa pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss. Neviens no sēdes sastāva nav tiesīgs atturēties no balsošanas.

3.12. Bāriņtiesa lēmumu noformē rakstiski un tā norakstu 10 /desmit/ darbdienu laikā no pieņemšanas dienas nosūta vai izsniedz pret parakstu administratīvā procesa dalībniekiem.

 

4. NODAĻA

Bāriņtiesas kompetence

4.1.Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi:

4.1.1.      bāriņtiesas aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības attiecībās ar vecākiem un citām personām

4.1.2.      izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību

4.1.3.      piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu

4.1.4.      sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību

4.1.5.      informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība

4.1.6.      bāriņtiesa neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai

4.1.7.      bāriņtiesa sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā

4.1.8.      Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā

4.2.    Bāriņtiesas tiesības:

4.2.1.      pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošus jautājumus

4.2.2.       pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskas personas – mantojuma atstājēja kontu atlikumiem, mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem

4.2.3.      veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju , lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas, aizgādnības jautājumu risināšanai

4.2.4.      uzaicināt vecākus, aizbildņus, aizgādņus, adoptētājus un citas personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību

4.2.5.      iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai citas rīcībnespējīgās personas interesēs

4.2.6.      veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes

4.2.7.      lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                       Stefans RāznaSkip to content