1. februārī stājies spēkā lēmums par jaunu īres maksu pašvaldības dzīvokļiem

1. februārī stājies spēkā lēmums par jaunu īres maksu pašvaldības dzīvokļiem

      Privatizēto dzīvokļu īpašnieki spiesti pilnībā par saviem līdzekļiem veikt remontus, kamēr neprivatizēto dzīvokļu īrnieki vēršas pie īpašnieka vai apsaimniekotajā ar iesniegumu veikt remontdarbus – logu un durvju nomaiņu, krāsns remontu, argumentējot to ar maksāto īres maksu, kuru īrnieki maksā (nereti arī nemaksā), līdz ar to šo dzīvokļu remontu izmaksas sedz pašvaldība vai tās sedz privatizēto dzīvokļu īpašnieki no iemaksātajām iemaksām savu māju apsaimniekošanai (apsaimniekotajam nav citu līdzekļu pašvaldības dzīvokļu remontam). Nereti dzīvokļu īrnieki remontdarbus, kas būtu jāveic dzīvokļu īpašniekam, veic par saviem līdzekļiem, rezultātā īrnieks atstājot dzīvokli vēlas saņemt kompensāciju par ieguldījumiem vai arī grasās demontēt uzstādītos logus, durvis, santehniku. Tas apdraud īpašumu tehnisko stāvokli.

     Pašvaldībai piederošie dzīvokļi atrodas mājās ar dažādu, atšķirīgu labiekārtojuma pakāpi, apsaimniekošanas līmeni un pārvaldīšanas izmaksām:

  1. labiekārtots dzīvoklis – dzīvojamās telpas, kas nodrošinātas ar šādiem pamatpakalpojumiem – centralizētu siltumapgādi vai autonomo gāzes/elektrības apkuri, vannu/dušu, centralizētu ūdens apgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu dzīvoklī un sadzīves atkritumu izvešanu. Dzīvoklis var būt nodrošināts ar papildus pakalpojumiem (centralizēta ūdens uzsildīšana, gāzes plīts, u.c.);
  2. daļēji labiekārtots dzīvoklis – dzīvojamās telpas, kas nodrošinātas ar šādiem pamatpakalpojumiem – krāsns apkuri, centralizētu ūdens apgādi dzīvoklī, kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu dzīvoklī vai ārpus tā un sadzīves atkritumu izvešanu.
  3. dzīvoklis bez ērtībām – dzīvojamās telpas, kas nodrošinātas ar šādiem pamatpakalpojumiem – krāsns apkuri, ūdens apgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu ārpus dzīvokļa un sadzīves atkritumu izvešanu.

     Lai noteiktu vienotu īres maksas aprēķina metodiku daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām pašvaldības dzīvojamām telpām, ievērojot īri regulējošos normatīvos aktus,  atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo daļu, pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome, tiek noteikta jauna īres maksa.

     Ņemot vērā iepriekš minētos argumentus un pamatojoties uz likumu “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo daļu “..pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā”, 13.panta otro daļu,  likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu “..pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu “..pašvaldības dome nosaka maksu par pašvaldības dzīvojamā vai nedzīvojamā fonda īri vai nomu”, LR Civillikuma 2120.pantuīres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu, un tādēļ to nedrīkst nolikt tikai izskata pēc

     Ilūkstes novada dome nolemj:

Noteikt šādu pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu, ko dzīvojamās telpas īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu: 

Labiekārtotiem pašvaldības dzīvokļiem:

Ilūkstes pilsētā – 0,15 euro par 1 m2;

Subates pilsētā un Prodes pagastā – 0,10 euro par 1 m2;

Bebrenes pagastā – 0,10 euro par 1 m2;

Dvietes pagastā – 0,10 euro par 1 m2;

Eglaines pagastā – 0,10 euro par 1 m2;

Šēderes pagastā – 0,10 euro par 1 m2;

Pilskalnes pagastā – 0,10 euro par 1 m2;

Daļēji labiekārtotiem pašvaldības dzīvokļiem:

Ilūkstes pilsētā – 0,10 euro par 1 m2;

Subates pilsētā un Prodes pagastā – 0,07 euro par 1 m2;

Bebrenes pagastā – 0,07 euro par 1 m2;

Dvietes pagastā – 0,07 euro par 1 m2;

Eglaines pagastā – 0,07 euro par 1 m2;

Šēderes pagastā – 0,07 euro par 1 m2;

Pilskalnes pagastā – 0,07 euro par 1 m2;

Pašvaldības dzīvokļiem bez ērtībām:

Ilūkstes pilsētā – 0,07 euro par 1 m2;

Subates pilsētā un Prodes pagastā – 0,05 euro par 1 m2;

Bebrenes pagastā – 0,05 euro par 1 m2;

Dvietes pagastā – 0,05 euro par 1 m2;

Eglaines pagastā – 0,05 euro par 1 m2;

Šēderes pagastā – 0,05 euro par 1 m2;

Pilskalnes pagastā – 0,05 euro par 1 m2;

      Pamatojoties uz iepriekš noteikto, Ilūkstes novada domes īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām īres maksa tiks aprēķināta pēc sekojošas formulas:

ĪM=Aps+Liet,

kur:

ĪM – īres maksa par vienu dzīvojamās telpas lietderīgās kopējās platības kvadrātmetru euro mēnesī;

Aps – pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumi (euro mēnesī par vienu dzīvojamās telpas lietderīgās kopējās platības kvadrātmetru);

Liet – īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas izmantošanu (euro mēnesī par vienu dzīvojamās telpas lietderīgās kopējās platības kvadrātmetru).

     Lēmums par jaunās īres maksas aprēķinu stājas spēkā 2018.gada 1.februārī. Saskaņā ar Ilūkstes novada 2018.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu, izīrētajām dzīvojamām telpām jauno īres maksu piemēros no brīža, kad beidzies likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktais brīdinājuma termiņš – 6 mēneši, tas ir no 2018.gada 1.augustu. No jauna izīrētajām dzīvojamām telpām noteiktā īres maksu piemēros no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

        Tas nozīmē, ka īrniekiem, kuriem ir noslēgts beztermiņa īres līgums vai arī līguma darbības beigu  termiņš ir vēlāks par 2018.gada 1.augustu, līdz 2018.gada 1.augustam tika piemērota īres maksa, kas vienāda ar spēkā esošo pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu (sastāv no apsaimniekošanas maksas un uzkrājuma kopīašuma remontdarbiem), kas tiek aprēķināta atbilstoši 2017.gada 11.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.

     Sākot ar 2018.gada 1.maiju, dzīvokļu īrnieki tiek aicināti uz SIA “Ornaments” noslēgt jaunus īres līgumus.

Aleksandrs Vītols,

SIA “Ornaments” namu pārvaldnieks