Lauku atbalsta dienests apstiprinājis triju Sēlijas Lauku partnerību sadarbības projektu

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis triju Sēlijas Lauku partnerību sadarbības projektu

     2017. gada beigās tika uzsākta Lauku partnerības „Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības „Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projekta „Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā” (akronīms – „Sēlijas Salas”) īstenošana.

     Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā 19.3. „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība. Projekta vadošais partneris ir biedrība „Lauku partnerība „Sēlija””.

     Projekta mērķi: Veicināt līdzsvarotu ekonomisko un sociālo attīstību Sēlijas teritorijā, aktivizējot Sēlijas mazās apdzīvotās vietas – „salas”. Sekmēt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību reģionālā līmenī, kā arī kopējo reģiona atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī. Uzlabot „salu” ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu tūrisma produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās vērtības un vienota koncepcija.

    Projekta darbības norisināsies mazajās lauku apdzīvotajās vietās visā Sēlijas teritorijā, kopumā 17 „Salās”: Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē; Aknīstes novadā – Asarē, Gārsenē; Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā, Kaldabruņā; Salas novadā – Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā – Elkšņos, Saukā, Ritē; Neretas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē; Jaunjelgavas novadā – Staburagā, Secē.

    Apstiprināts projekta publiskais finansējums – EUR 79 606,80, kas nodrošinās projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu – seminārus, darbnīcas, diskusijas, kuru laikā „salas” izveidos savus tematiskā tūrisma produktus, jaunizveidoto  tūrisma produktu prezentācijas pasākumus 17 „Salās”, vienota tūrisma bukleta izstrādāšanu un izdošanu visai Sēlijas teritorijai, kā arī strātēģiskās plānošanas dokumentu izstrādi, tūrisma jomas profesionāļu konsultācijas, situācijas izvērtējumu un mācību materiālu sagatavošanu.

     Projekta īstenošanas divi gadi Sēlijas aktīvajiem cilvēkiem gaidāmi darbīgi un pasākumiem piesātināti. Projekta īstenošanas komanda no trīs Lauku partnerībām aicina „salu” un to apkārtnes iedzīvotājus būt atsaucīgiem, neturēt savas labās idejas zem pūra un piedalīties kopīgās „prāta vētrās”, kas plānotas nākamgad visās 17 „salās”, lai veidotu skaistāku, interesantāku, gudrāku un atpazīstamāku Sēliju.

     Papildu informācija – Lauku partnerības „Sēlija” mājaslapā.

 

„Dzīvo stāstu dienu” koordinatore

Zane Puriņa

 

Projekta vadītāja

Daina Alužāne