Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām Ilūkstē

Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām Ilūkstē

     Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija”, īstenojot pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumu „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, 19.-20. martā no plkst. 10.00 līdz 17.00 viesu namā „Dzintari” Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”.

     Mācībās tiks veidota un palielināta lauksaimnieku un pārtikas ražotāju izpratne par lauksaimniecības un pārtikas ražošanas efektivitātes palielināšanu, ražošanas izmaksu optimizēšanu, konkurētspējas uzlabošanu, kooperācijas un ilgtspējīgas attīstības plānošanu saimniecībā. Mācību kursa lektori – Videga Vītola, Raimonda Ribikauska, Ineta Timšāne un Agnese Hauka – divu dienu garumā stāstīs par mājražošanas iespējām un izaicinājumiem, tūrismu kā papildinājumu lauksaimnieciskajai ražošanai, kooperāciju un sadarbību veiksmīgai uzņēmējdarbības attīstībai, produkcijas noieta veidošanu un, kā analizēt savas saimniecības darbību.

     Mācības ietver gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības. Iegūtās teorētiskās zināšanas būs iespējams pielietot praksē, veicot reālus darba uzdevumus.

     Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir EUR 18,00 mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz EUR 15 000,00un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums ir EUR 94,40. Dalības maksā iekļauta mācību nodrošināšana, visu nepieciešamo mācību materiālu sagatavošana, izsniegšana, apliecinājuma izsniegšana pēc mācību kursa pabeigšanas (vismaz 75% no mācību kursa apjoma) un ēdināšana.

    Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot uz tālr.: 26536985 (Aigai) vai rakstot uz e-pastu: info@lzf.lv. Pirms apstiprināsim jūsu reģistrāciju, lūgums aizpildīt un elektroniski atsūtīt Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapu Papildus aicinām atsūtīt skanētus arī citus saistošus dokumentus, kas pierāda jūsu iesaisti nozarēs (lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē, pārtikas ražošanas nozarē vai mežsaimniecības nozarē). Kā saistošie dokumenti var būt, piemēram, Zemesgrāmata, kas apliecina, ka jūsu īpašumā ir lauksaimniecības zeme, mežs; EPS izdruka, ja Jūs 2017. gadā esat pieteicies platību maksājumiem; saimnieciskās darbības veicējiem D3 veidlapas kopija; juridiskām personām gada pārskata kopija; uzņēmuma (ZS) darbiniekiem – izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem skaidrojumu ieraksta Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapā sadaļā „Piezīmes” (radniecības saistību ar uzņēmuma īpašniekukā arī informāciju par to, ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība).

 

Papildu informācijai:

www.lzf.lv

Aiga Kuzma

Biedrības „Latvijas Zemnieku federācija”

biroja vadītāja

Tālr.: 26536985

info@lzf.lv