Kompensē saimnieciskās darbības ierobežojumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos

    Kompensāciju izmaksu administrē divas institūcijas – Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Lauku atbalsta dienests (LAD). Iesniegums katru gadu jāiesniedz DAP līdz 15. maijam un LAD – līdz 22. maijam. Piesakoties LAD, jāiesniedz vienotais iesniegums LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

 

    DAP jāvēršas, ja:

kur:

  • meža zemēs ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē, koku ciršana galvenajā cirtē vai koku ciršana kailcirtē;
  • lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība.

    Kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu meža zemēs – piešķir tad, ja mežaudze ir sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu. Kompensāciju nepiešķir dabas pieminekļu – īpaši aizsargājamo koku un akmeņu – teritorijās.

 

    LAD jāvēršas, ja zemes īpašums vai tā daļa, kas nav mazāka par 1 ha (meža zeme, izņemot purvu): atrodas „NATURA 2000” teritorijā; atrodas mikroliegumā, kur:

  • aizliegta mežsaimnieciskā darbība;
  • aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
  • aizliegta galvenā cirte;
  • aizliegta kailcirte.

 

Izmaksāto kompensāciju apmērs

 

Saimnieciskās darbības aizliegums

Kompensāciju apmērs (euro/ha)

DAP

LAD

Aizliegta lauksaimnieciskā darbība: lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība

44

Aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība vai aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē

157

160

Aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē

128

120

Aizliegta koku ciršana kailcirtē

45

43