Kā attālinātās mācības notiek Ilūkstes Raiņa vidusskolā?

Kā attālinātās mācības notiek Ilūkstes Raiņa vidusskolā?

***Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, mācības visās Latvijas skolās notiek attālināti. Arī Ilūkstes Raiņa vidusskola darbojas saskaņā ar rūpīgi izstrādātu plānu mācību nodrošināšanai, saziņai un atgriezeniskās saites saņemšanai.

***Dienā, kad ir mācību stunda, skolotājs līdz plkst. 8.45 „E-klases” žurnālā ieraksta stundas tēmu un pievieno veicamos uzdevumus (darba lapas, norādes par izmantojamajiem mācību līdzekļiem, nepieciešamās saites, utt.). Tas tiek atspoguļots ailē „Mājasdarba uzdevums”. Dienas laikā (līdz plkst. 18.00) skolotājs saņem atgriezenisko saiti un, ja nepieciešams, reģistrē to e-žurnālā. Skolēni uzdevumus pilda sev piemērotā tempā un laikā un iesūta izpildīto norādītajā vietnē (e-klase, sadarbības siena, utt.) skolotāja norādītajā termiņā. Darbam ieteicamas šādas platformas: Uzdevumi.lv, Soma.lv, Maconis.zvaigzne.lv, Letonika.lv.

***Skolēniem, kuriem nav iespējas mācīties attālināti (izmantojot datoru vai viedierīces), skolotājs sagatavo izdrukātus materiālus vai informāciju par veicamajiem uzdevumiem. Vecāki, atbalstot savu bērnu attālinātās mācīšanās procesā, kopā ar  skolotājiem vienojas par  materiālu nogādāšanu bērnam.

***Mācību stundas un nodarbības notiek saskaņā ar ikdienas stundu un nodarbību sarakstu. Skolotājs ir pieejams skolēniem telefoniski, e-klasē, „WhatsApp” konkrētās klases atbilstīgo mācību stundu un savu konsultāciju laikā. Stundu saraksts un individuālā darba saraksts ar izglītojamajiem pieejams „E-klasē”.

***Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana notiek atbilstīgi Ilūkstes Raiņa vidusskolas „Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai”. Ja skolēns neiesaistās attālinātajā mācību procesā, skolotājs ziņo klases audzinātājam, kurš sazinās ar vecākiem un noskaidro iemeslus.

 

Neskaidrību gadījumā var zvanīt:

Skolas direktorei Veltai Šternai – 29422069;

Direktores vietniecei izglītības jomā Ilzei Vanaģelei – 26147220;

Direktores vietniecei izglītības jomā Ilgai Kaniņai – 26141478:

Direktores vietniecei izglītības jomā Andželikai Pabērzai – 26492443;

Direktores vietniecei izglītības jomā Evai Linkevičai – 26169079;

Direktores vietniekam izglītības jomā Jāzepam Mačukam – 28345646;

Sākumskolas mācību jomas koordinatorei Mairitai Rimovičai – 28321215;

„E-klases” virslietotājai Silvijai Romaņenkovai – 28340457.