Kā Ilūkstes Raiņa vidusskolā notiks mācības attālināti

Kā Ilūkstes Raiņa vidusskolā notiks mācības attālināti
 1. Dienā, kad ir mācību stunda, skolotājs līdz plkst. 8.45 ieraksta e-klases žurnālā stundas tēmu un piestiprina veicamos uzdevumus (darba lapa, norādes par izmantojamiem mācību līdzekļiem, nepieciešamās saites, utt.). Tas tiek atspoguļots ailē mājas darba uzdevums. Dienas laikā līdz plkst. 18.00 skolotājs saņem atgriezenisko saiti un, ja nepieciešams, reģistrē to e-žurnālā.
 2. Skolēni uzdevumus pilda sev piemērotā tempā un laikā un iesūta izpildīto norādītajā vietnē (e-klase, sadarbības siena, utt.) skolotāja norādītajā termiņā.
 3. Mācību stundas un nodarbības notiek atbilstoši ikdienas stundu un nodarbību sarakstam.
 4. Skolotājs ir pieejams skolēniem telefoniski, e-klasē, Whatsapp konkrētās klases atbilstošo mācību stundu un savu konsultāciju laikā. Stundu saraksts un individuālā darba saraksts ar izglītojamajiem  pieejams e-klasē.
 5. Skolotājs sagatavo izdrukātus materiālus vai informāciju par veicamajiem uzdevumiem  skolēniem, kuriem nav iespējas mācīties attālināti (izmantojot datoru vai viedierīces). Vecāki, atbalstot savu bērnu attālinātās mācīšanās procesā, kopā ar  skolotājiem vienojas par  materiālu saņemšanu un nogādi bērnam.
 6. Ja skolēns neiesaistās attālinātajā mācību procesā, skolotājs ziņo klases audzinātājam, kurš sazinās ar vecākiem un noskaidro iemeslus.
 7. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana notiek atbilstoši Ilūkstes Raiņa vidusskolas „Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai”.
 8. Darbam ieteicams šādas platformas:
 • uzdevumi.lv
 • soma.lv
 • maconis.zvaigzne.lv
 • letonika.lv

 

Neskaidrību gadījumā var zvanīt:

Skolas direktore V.Šterna 29422069
Direktora vietniece izglītības jomā I.Vanaģele 26147220
Direktora vietniece izglītības jomā I.Kaniņa 26141478
Direktora vietniece izglītības jomā A.Pabērza 26492443
Direktora vietniece izglītības jomā E.Linkeviča 26169079
Direktora vietnieks izglītības jomā J.Mačuks 28345646
Sākumskolas jomas koordinatore M.Rimoviča 28321215
E-klases virslietotāja S.Romaņenkova 28340457