Jaunieti, maini dzīvi – piedalies projektā „PROTI un DARI”!

Jaunieti, maini dzīvi – piedalies projektā „PROTI un DARI”!

     Ilūkstes novada pašvaldība kā sadarbības partneris piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotajā projektā  „PROTI un DARI!”

     Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri pašlaik nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst arodu pie amata meistara un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

     Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

     Projekts „PROTI un DARI!” tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda. Tas ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

     Šobrīd projektā ir iesaistījušies 10 jaunieši. Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt individuālu atbalstu un piedalīties projektā „PROTI un DARI!”, aicinām vērsties Ilūkstes novada Sociālajā dienestā.

     Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītājs un mentors. Aicinām ikvienu nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem spert pirmo soli un mainīt savu dzīvi.

     Vairāk informācijas par projektu „PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai Ilūkstes novada Sociālajā dienestā (tālr.: 65463398, 26687721).