Mēneša darba plāni

 Darba plāns   2019. gada oktobris

Nr.p.k Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgais
1. Seminārs pašvaldību vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas koordinatoriem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 03.10. VISC, Strūgu iela 4, Rīga S.Mieze, VISC vecākā referente, tālr.67350810, e-pasta adrese: sandra.mieze@visc.gov.lv
2. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pašvaldību koordinatoru 3. sanāksme. 10.10.   VISC, Strūgu iela 4, Rīga A.Strikaite, VISC IIADN vadītājas vietniece, tālr.: 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
3. Profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Nākotnes darba skatuve. Intelekts. Radošums” profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un IT, ekonomikas, komerczinības pedagogiem. 10. un 11.10. Starptautiskā izstāžu zāle BT1, Ķīpsalas iela 8, Rīga K.Bulka,  Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” Nr. 8.5.3.0/16/I/001
4. KARJERAS NEDĒĻA

1.-6. kl. Kolāžu izstāde “Es profesijā”:

7.-12. kl. Fotoizstāde “Mirklis profesijā”.

Izglītības iestādēs I.Repkova, pedagogs karjeras konsultants
5. Novada jauniešu forums Eiropas Jaunatnes dialoga ietvaros. 15.10. plkst. 13:00 – 15:00 Ilūkstes Raiņa vsk.

(Raiņa 49)

L.Zeltiņa, jaunatnes lietu speciāliste
6. Karjeras nedēļas ietvaros VIAA organizētā reģionālā diskusija “Šodien sākas nākotne” 10.-12. klašu skolēniem. 15.10. plkst.10:00 Daugavpils tehnikums, Strādnieku iela 16 I.Repkova, pedagogs karjeras konsultants
7. Interaktīvais pasākums novada 11., 12. klašu skolēniem “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!” 16.10. plkst. 9:35 Ilūkstes Raiņa vsk.

(Raiņa 49)

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs
8. Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktora vietniekiem audzināšanas darbā. 16.10. VISC, Strūgu iela 4, Rīga M.Daļecka, VISC vecākā referente, tālr.67350813, e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv
9. Izglītības pārvalžu un pašvaldību izglītības speciālistu seminārs par aktualitātēm valsts pārbaudījumos. 16.10. RTU, Ķīpsalā L.Grīvans, VISC VIP nodaļas vadītāja vietnieks, tālr.:67814472, e-pasts: lauris.grivans@visc.gov.lv
10. Seminārs Latvijas izglītības iestāžu koru diriģentiem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 17.10. Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa ielā 13, Rīgā R.Platpere VISC vecākā referente, tālr.60001623, e-pasta adrese: rita.platpere@visc.gov.lv
11. Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36. olimpiāde. 18.10. plkst. 10:00 Līvānu 2.vidusskola V.Tolmante, izglītības darba speciāliste
12. Seminārs novada izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā. 22.10. plkst.13.00 Ilūkstes novada pašvaldība A.Pabērza, audzināšanas jomas konsultante

V.Rimša, Ilūkstes BJC direktore

13. Ikgadējās 19. Latgales angļu valodas un CLIL skolotāju metodiskās konferences

„CHANGES and CHALLENGES:

English Language Teaching and 21st Century Skills”

(“Izmaiņas un izaicinājumi:

angļu valodas mācīšana un 21.gadsimta prasmes”).

22.10. plkst.9.30-16.00 Daugavpils Centra vidusskola Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Britu padome, Amerikas Savienotu Valstu Informācijas centrs, LAVSA (Latvijas angļu valodas skolotāju asociācija), Daugavpils Centra vidusskola
14. Profesionālās kompetences pilnveides kursi (36 stundas) audzināšanas darba speciālistiem. 21.-24.10.   VISC, Strūgu iela 4, Rīga M.Daļecka, VISC vecākā referente, tālr.67350813, e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv
15. Sēlijas jauniešu saliedēšanās pasākums. 24.10. plkst.15:00 Ilūkstes novada jauniešu radošajā kvartālā L.Zeltiņa, jaunatnes lietu speciāliste
16. Pieredzes apmaiņas brauciens Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotājiem uz Krāslavu. 24.10. V.Anspoka, sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatore
17. Metodiskā diena Ilūkstē.

Pieteikšanās līdz 15.10. romasi@inbox.lv

25.10. plkst.10:00 Ilūkstes Raiņa vsk.

(Raiņa 49)

S. Romaņenkova, mācīšanās konsultants – eksperts
18. Seminārs novada svešvalodu skolotājiem. 25.10 plkst. 09:00 Ilūkstes Raiņa vsk.

(Raiņa 49)

S.Macijevska, valodu mācību jomas koordinatore
19. Angļu valodas valsts 49. olimpiāde. 29.10. plkst. 10:00 Līvānu 1.vidusskola V.Tolmante, izglītības darba speciāliste
20. Seminārs novada sākumskolas skolotājiem. 31.10. plkst. 14:00 Ilūkstes Raiņa vsk.

(Stadiona 1, 23.kab.)

M.Rimoviča, pirmsskolas un sākumskolas mācību jomas koordinatore
21. Novada sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Krustpili. tiks precizēts M.Rimoviča, pirmsskolas un sākumskolas mācību jomas koordinatore

 

Interešu izglītības un audzināšanas darba pasākumi 

22. IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani,  tēvu zeme!” Mūzika – 17.10.,

plkst. 10:00

 

Māksla –   01.11.,

plkst. 11:00

Ilūkstes mūzikas un mākslas skola

Ilūkstes Kultūras nams

I.Linarte-Ruža, Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktore

 

Ilūkstes novada skolēnu sacensības

23. Skrējiens pa Ilūkstes pilsētas ielām.

 

novada skolēni iedzīvotāju skaitā 05.10.2019.

plkst. 9.00

Starts un finišs Ilūkstē, Stadiona ielā 1, pie Sporta skolas V.Žigajevs,

Ilūkstes novada Sporta skolas

sporta metodiķis

 

24. Ilūkstes novada rudens kross. novada skolu komandas un INSS audzēkņi 08.10.2019

plkst. 11.00

Ilūkstes pilsētas stadions S.Petrakovs,

Ilūkstes novada Sporta skolas vieglatlētikas treneris

 

25. Ilūkstes novada Sporta skolas

FS sacensības.

INSS vieglatlēti 20.10.2019.

plkst. 10.00

 

Ilūkstes pilsētas stadions S.Petrakovs,

Ilūkstes novada Sporta skolas vieglatlētikas treneris

 

 

Tolmante

65447865