Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāji popularizē pieredzi un metodiskos meklējumus

Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāji popularizē pieredzi un metodiskos meklējumus

24. oktobrī Daugavpils Centra vidusskolā notika Latgales reģiona valodu (latviešu un krievu) skolotāju III Valodu simpozijs „Valodas loma kompetenču izglītībā”.

      Šogad Valodu simpozijā piedalījās 267 radoši, zinoši un kompetenti skolotāji, bet 27 skolotāji dalījās savā pieredzē. Simpozijs tika organizēts ar īpašu rūpību, jo tajā uzstājās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M. Isupova ar uzrunu un Daugavpils Centra vidusskolas direktors J. Visockis, novēlot veiksmi un radošas atklāsmes.

     Valodu simpozijs sastāvēja no 2 daļām – plenārsēdes un divām radošajām darbnīcām (tika piedāvāti 14 caurviju veidi, piemēram, „Kritiskā domāšana un problēmrisināšana”, „Pašvadīta mācīšanās” u. c.),  kuras pēc izvēles varēja apmeklēt katrs skolotājs.

     Caurvijā  „Sadarbība” par savu pieredzi klāstīja Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotājas: Veslava Linčika un Irīna Kokina. Prezentācijā “Gada laiku izpratne” tika piedāvāts praktisks materiāls krievu valodas (dzimtās) stundai pamatskolas posmā. Uzstāšanās laikā klātesošie varēja iepazīties ar skolotāju radošo pieeju, mācot krievu valodu un mājturību un tehnoloģijas. Skolotājas lika saprast, ka skolēni stundā tika mācīti ne tikai runāt, rakstīt, jautāt individuāli, bet arī sadarboties, veidojot praktisko darbu, kurš saistīts ar stundas tematu.

     Caurvijā “Pilsoniskā līdzdalība, jaunrade un uzņēmējspēja” uzstājās Ilūkstes Raiņa  vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotāja Tamāra Riekstiņa, prezentējot metodisko tēmu „Radoša pieeja vaļasprieka izvēlē krievu valodas (svešvaloda) stundās vidusskolā”. Skolotāja bija precīzi izvirzījusi stundas mērķi: attīstīt skolēnu pētnieciskā un komunikatīvā darba kompetenci, izmantojot caurviju principu. Tālāk viņa norādīja, ka skolēni stundas laikā lasīja piedāvāto tekstu, klausījās ierakstu par vaļaspriekiem, kas attīsta loģisko domāšanu, prezentēja pētniecībā iegūto informāciju,  sadarbojās, izvēloties vaļaspriekus atbilstoši bērna temperamenta tipam un norādot uz vecāku pieļautajām kļūdām, kā arī piedāvājot viņiem ieteikumus. Kopumā uzdevumu veidi veicināja valodas lietojuma attīstību un prasmes strādāt ar dažādiem avotiem, kas paplašināja jauniešu redzesloku, attīstīja radošumu un ļāva apzināties zināšanu nepieciešamību sava turpmākā ceļa izvēlē.

     Visas skolotājas tika apbalvotas ar Pateicības rakstiem un pārsteiguma balvām par personisko ieguldījumu un metodiskās pieredzes popularizēšanu Valodu simpozijā. Pēc skolotāju apliecinājuma var secināt, ka simpozijs ir kļuvis par jaunu ideju apmaiņas, iedvesmas un turpmāko meklējumu sekmētāju. Dalīties pieredzē ir satraukuma pilni mirkļi, bet arī liela uzdrīkstēšanās un gandarījums par to, ka izdodas ieinteresēt skolēnus radošajai sadarbībai.

 

Zinaīda Ķedere, skolotāja