Ilūkstes novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Ilūkstes novada Sporta skolas direktora amatu

Ilūkstes novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Ilūkstes novada Sporta skolas direktora amatu

Galvenie pienākumi:

 1. Vadīt, plānot, organizēt Ilūkstes novada Sporta skolas darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 2. Nodrošināt augstas kvalitātes, izglītojamo interesēm un vajadzībām atbilstoša mācību procesa īstenošanu atbilstoši izglītības programmām.
 3. Izstrādāt izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktus un attīstības plānu, pārraudzīt to izpildi.
 4. Nodrošināt izglītības iestādi popularizējošus pasākumus un tās iesaistīšanos novada un valsts sporta pasākumos.
 5. Pārstāvēt izglītības iestādes intereses valsts un pašvaldību institūcijās.

Prasības pretendentiem:

 1. Augstākā izglītība, pretendents iegūst pedagoģisko izglītību vai apgūs profesionālās kompetences programmu pedagoģijā.
 2. Vēlama pieredze sporta izglītības jomā vai vadības darbā.
 3. Izpratne par izglītības iestādes funkcijām un uzdevumiem.
 4. Pretendentam ir nevainojama reputācija.
 5. Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 6. Vadības prasmes, spējas motivēt un strādāt komandā.
 7. Teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes.

Uzdevums pretendentiem

Pretendents iesniedz iestādes attīstības koncepciju, kurā izklāsta savu nākotnes attīstības redzējumu iestādes “Ilūkstes novada Sporta skola” virzienos:

 • sporta profesionālās ievirzes izglītība;
 • pašvaldības autonomā funkcija – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu un sportu, ko nodrošina Sporta skolas sporta centrs.

            Pieteikuma dokumentus (motivētu  pieteikuma vēstuli, īsu dzīves aprakstu (CV), iestādes attīstības koncepciju)  iesniegt līdz 2018.gada 15.oktobrim, ieskaitot.

 

Adrese: Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkstes novads, LV-5447 (ar norādi “Konkursam uz vakanto Ilūkstes novada Sporta skolas direktora amatu”).

Sīkāka informācija pa tālruni 65462569

 

Mūsu rekvizīti: Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads,  LV5447, reģ.Nr. 90000078782, A/S “SEB banka”, bankas konts Nr. LV05UNLA0005011130034, tālr.65447850 vai fakss 65462245, e-pasts: dome@ilukste.lv

 

 

APSTIPRINĀTS

                         ar konkursa vērtēšanas

komisijas 01.10.2018.

lēmumu(sēdes prot.Nr.1)

 

Ilūkstes novada Sporta skolas direktora amata

PRETENDENTU

 KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS

 

NOLIKUMS

1.Mērķis

Nolikums izstrādāts sakarā ar to, ka personāla atlase ir stratēģiski svarīgs process, lai nodrošinātu konkursa uz Ilūkstes novada Sporta skolas direktora amatu, izsludināšanas, norises un pretendentu iesniegto pieteikumu vērtēšanas kārtību, kā arī augsti kvalificēta darbinieka pieņemšanu Ilūkstes novada Sporta skolas direktora amatā, pamatojoties uz Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām,  kas saistoši personāla komplektēšanas darbā.

 

2.Galvenie pienākumi:

 2.1. Vadīt, plānot, organizēt Ilūkstes novada Sporta skolas darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2.2. Nodrošināt augstas kvalitātes, izglītojamo interesēm un vajadzībām atbilstoša mācību procesa īstenošanu atbilstoši izglītības programmām.

2.3. Izstrādāt izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktus un attīstības plānu, pārraudzīt to izpildi.

2.4.Nodrošināt izglītības iestādi popularizējošus pasākumus un tās iesaistīšanos novada un valsts sporta pasākumos.

2.5.Pārstāvēt izglītības iestādes intereses  valsts un pašvaldību institūcijās.

 

3.Prasības pretendentiem:

3.1.Augstākā izglītība, pretendents iegūst pedagoģisko izglītību vai apgūs profesionālās kompetences programmu pedagoģijā.

3.2. Vēlama darba pieredze sporta  izglītības jomā vai vadības darbā.

3.3. Izpratne par izglītības iestādes funkcijām un uzdevumiem.

3.4. Pretendentam ir nevainojama reputācija.

3.5.Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.

3.6. Vadības prasmes, spējas motivēt un strādāt komandā.

3.7. Teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes.

 

 1. Uzdevums pretendentiem

Pretendents iesniedz iestādes attīstības koncepciju, kurā izklāsta savu nākotnes attīstības redzējumu iestādes “Ilūkstes novada Sporta skola” virzienos:

 • sporta profesionālās ievirzes izglītība;
 • pašvaldības autonomā funkcija – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu un sportu, ko nodrošina Sporta skolas sporta centrs.

 

 1. Nosacījumi pretendentiem:

Līdz 2018.gada 15. oktobrim, ieskaitot, Ilūkstes novada Sporta skolas direktora amata pretendenti iesniedz Ilūkstes novada pašvaldībā, 1.stāvā, pakalpojumu centrā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, (ar norādi “Konkursam uz vakanto Ilūkstes novada Sporta skolas direktora amatu”) sekojošus dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli;
 • īsu dzīves aprakstu(CV);
 • iestādes attīstības koncepciju.        

 

6.Pretendentu vērtēšanas komisijas darbība

6.1. Pretendentu atlases konkursa komisija izveidota saskaņā ar Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja S.Rāznas 27.09.2018. rīkojumu Nr.14.1/38 “Par komisijas izveidi atklātā konkursa rīkošanai uz Ilūkstes novada Sporta skolas direktora amatu”.

6.2. Prasības amata pretendentiem, pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņu nosaka konkursa komisija, saskaņā ar šo nolikumu.

6.3. Informācija par konkursa izsludināšanu, norādot prasības pretendentiem, dokumentu iesniegšanas vietu un termiņu, kā arī informācijas saņemšanas vietu tiks publicēta Ilūkstes novada pašvaldības Mājas lapā www.ilukste.lv un Nodarbinātības Valsts aģentūrā.

6.4. Ja norādītajā termiņā nav pieteicies neviens pretendents, konkursa komisija nosaka pieteikšanās termiņa pagarinājumu.

6.5. Konkursa komisija pēc pretendentu pieteikšanās termiņa beigām izskata pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus un kompetences modelim atbilstošos (-ošo) pretendentus (-u) uzaicina uz pārrunām, lai iegūtu maksimāli pilnīgu informāciju par amata kandidātiem (-u) un pieņem galīgo lēmumu par pretendenta izvēli Ilūkstes novada Sporta skolas direktora amatam.

6.6. Nepieciešamības gadījumā no pretendentiem pieprasa papildinformāciju.

6.7. Konkursa komisijas priekšsēdētājs sasauc konkursa komisijas sēdes, nosakot  norises vietu, laiku, tās vada.

6.8. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi un protokoliste.

6.9. Pretendenta atbilstību ieņemamajam amatam nosaka izvērtējot iesniegtos pieteikumus un sagatavoto iestādes attīstības aprakstu. Papildus komisija izvērtē informāciju, kas iegūta pārrunu ceļā atbilstoši nolikuma prasībām. Komisijas locekļi atklāti balso par komisijas locekļu izvirzītajiem pretendentiem, un ar balsu vairākumu izvēlas piemērotāko pretendentu Ilūkstes novada Sporta skolas direktora amatam. Uzvar pretendents ar lielāko balsu skaitu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir konkursa komisijas priekšsēdētāja balss.

6.10. Pretendentiem, kuri nav uzvarējuši amata konkursā tiks nosūtīts paziņojums par atteikumu 5 (piecu) darba dienu laikā.

6.11. Ja konkursa komisija uzskata, ka neviens pretendents pilnībā neatbilst izvirzītajām prasībām, komisijas priekšsēdētājs pēc konkursa komisijas ierosinājuma izsludina jaunu konkursu.

6.12. Ziņas par pretendentiem, kas iegūtas konkursa gaitā, ir konfidenciālas, un konkursa locekļiem, kā arī konkursa norisē iesaistītajiem darbiniekiem nav tiesību tās  izpaust.

Komisijas priekšsēdētāja Ieva Strode