Reorganizējot novada skolas, tiks izveidota Ilūkstes Raiņa vidusskola

Reorganizējot novada skolas, tiks  izveidota Ilūkstes Raiņa vidusskola

    Vairāku gadu garumā mūsu valsts valdības uzmanības lokā ir skolu jautājums – izglītības saturs, skolu tīkls, klašu piepildījums, kas paredz veikt izmaiņas skolu tīklā arī Ilūkstes novadā.

    Valsts līmenī ir veikti daudzi pētījumi par izglītības kvalitāti, dažādām skolu problēmām, ļoti detalizēti ir izpētīts skolu tīkls un izstrādāti ieteikumi tā racionalizēšanai. Izglītības jomu regulējošie normatīvie akti ir spieduši pēdējos gados valstī  reorganizēt un slēgt skolas, kas galvenokārt saistās ar nelielo izglītojamo skaitu, neracionālu telpu noslodzi, finanšu līdzekļu neefektīvu izlietojumu.  Kopš  2009. gada, apvienojot, pievienojot vai mainot īstenoto izglītības pakāpi, Latvijā ir reorganizētas 213 izglītības iestādes (gan vispārizglītojošās, gan profesionālās ievirzes, gan pirmsskolas izglītības iestādes, gan internātskolas) un slēgtas 138 izglītības iestādes.

     Iedzīvotāju skaits Latvijā ir samazinājies, un joprojām turpina sarukt skolēnu skaits. Arī  Ilūkstes novadā iedzīvotāju skaits  ir sarucis. Uz 2010. gada 1. janvāri pēc pašvaldības rīcībā esošajiem datiem bija  9045 iedzīvotāji, bet uz 2018. gada 1. janvāri  – 7467. Arī novada pamatskolas un vidusskolas skolēnu skaita ziņā kļūst mazākas. Salīdzinot ar 2010. gadu, Ilūkstes novadā kopējais  skolēnu  skaits (1.-12. kl.) samazinājies par 33 % jeb 302 skolēniem. Novada vidusskolās (10.-12. kl.) 2010. gadā mācījās 243 skolēni, bet šajā mācību gadā visās novada vidusskolās (10.-12. kl.) kopā ir tikai 158 skolēni. Pirmajā klasē 1. septembrī novadā kopumā mācības uzsāka 50 skolēni, salīdzinoši 2011. gadā – 78 skolēni.

     Pašvaldībai, plānojot budžetu, gadu no gada izglītība ir bijusi prioritāte, tāpēc ar savu līdzfinansējumu skolas ir izdevies nosargāt. Arī šogad 44,69 % no kopējā pašvaldības budžeta ir atvēlēti izglītībai. Pašlaik novadā darbojas: pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš” (198 bērni) ar  filiālēm Subatē un Bebrenē; trīs vidusskolas – Ilūkstes 1. vidusskola (270 skolēni), Ilūkstes Sadraudzības vidusskola (vispārizglītojošajā programmā – 147 skolēni, neklātienes programmā – 51 skolēns), Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola (vispārizglītojošajā programmā – 92 skolēni, profesionālajā programmā – 79 audzēkņi); divas pamatskolas – Subates pamatskola (52 skolēni), Eglaines pamatskola (pirmsskolas izglītības programmā – 14 bērni un pamatizglītības programmā –  61 skolēns); viena speciālās izglītības iestāde – Raudas internātpamatskola (31 skolēns);  divas izglītības iestādes ar profesionālo ievirzi – Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola un Ilūkstes novada Sporta skola; viena interešu izglītības iestāde – Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs.  Esošās izglītības iestādes nodrošina iespēju novada skolēniem iegūt kvalitatīvu pirmsskolas, pamatskolas, vidējo un profesionālo izglītību, radoši pilnveidoties un attīstīt talantus profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs.

     Pašvaldība ir ieguldījusi ne mazums līdzekļu skolu infrastruktūras sakārtošanā un labiekārtošanā. 2015. gadā Ilūkstē tika atklāts daudzus gadus gaidītais peldbaseins, nodrošinot  visiem novada skolēniem  peldēšanas stundas.

     Valstī ar 2018. gada 1. septembri paredzēts pakāpeniski uzsākt jaunā – kompetenču pieejā balstīta mācību satura – ieviešanu skolās. Kā obligāta prasība vidusskolas posmā būs vismaz divas paralēlklases klašu grupā. Vismaz vienai izglītības programmai būs jābūt akcentam uz STEM (dabaszinību un matemātikas) priekšmetiem. Ir  apstiprināti grozījumi Izglītības likumā,  kur  ietverts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klašu grupā pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs vidējās izglītības pakāpē, kā arī kritērijus klašu atvēršanai, ņemot vērā izglītības iestādē iegūtās kvalitātes rādītājus (centralizēto eksāmenu rezultātus un citus izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumus).

     Novada vadība, domājot par katru Ilūkstes novada ģimeni un katru bērnu, ir darījusi visu, lai skolas tiktu saglabātas. Tā ir ilgi turējusies pretī valdības spiedienam reorganizēt vai slēgt skolas. Par to ir ticis runāts gan ar Ministru prezidentu, gan Latvijas pašvaldību savienībā, argumentēti aizstāvot mūsu vēlmi saglabāt skolas. Neraugoties uz to, gan iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ, gan valdības pieņemto lēmumu ietekmē, gan domājot par izglītības kvalitāti, ir aktualizēts jautājums par novada skolu tīkla racionālu sakārtošanu, tādēļ 22. februārī  Ilūkstes novada pašvaldības vadība un domes deputāti tikās ar skolu pārstāvjiem un vecākiem, lai iepazīstinātu ar esošo situāciju Ilūkstes novada izglītības sistēmā un kopīgi rastu labākos risinājumus.

     Sapulcē. izskanot dažādiem reformas variantiem, atbalstu guva ideja par skolu apvienošanu. Ja izvēlamies šādu reformas modeli, tad vēl spējam pildīt valsts prasības, šādā veidā nosargājot skolas un saglabājot bērniem ierasto mācību vidi, respektīvi, neviena skola netiks slēgta un bērniem nebūs jābrauc mācīties citur. Skolēniem, kas ir iesākuši mācības mazākumtautību izglītības programmās, būs iespēja tās pabeigt.  Šādu reformas modeli atbalsta arī skolu direktori.

     Ņemot vērā visus iepriekš minētos un izskanējušos viedokļus,  28. februāra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu apvienot Eglaines pamatskolu, Subates pamatskolu, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolu un Ilūkstes 1. vidusskolu, izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestādi „Ilūkstes Raiņa vidusskola”, kas uzsāks darbu ar 2018. gada 1. septembri.

 

Ilūkstes novada pašvaldības

Izglītības nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja

Sanita Plone

 


Reorganizējot novada skolas, tiks  izveidota Ilūkstes Raiņa vidusskola
Reorganizējot novada skolas, tiks  izveidota Ilūkstes Raiņa vidusskola
Reorganizējot novada skolas, tiks  izveidota Ilūkstes Raiņa vidusskola
Reorganizējot novada skolas, tiks  izveidota Ilūkstes Raiņa vidusskola
Reorganizējot novada skolas, tiks  izveidota Ilūkstes Raiņa vidusskola
Reorganizējot novada skolas, tiks  izveidota Ilūkstes Raiņa vidusskola
Reorganizējot novada skolas, tiks  izveidota Ilūkstes Raiņa vidusskola
Reorganizējot novada skolas, tiks  izveidota Ilūkstes Raiņa vidusskola