INP_2017_02_skaidrojums Nr1

Pašvaldības iepirkumam “Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam izstrāde”, ident.Nr.”INP 2017/2”

Tehniskās specifikācijas darba uzdevuma 2.13. punktā teikts “Teritorijas plānojuma gaitā precizētiem kultūras pieminekļiem izstrādāt individuālas kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un to izmantošanas noteikumus Ilūkstes novada teritorijā.”

Jautājums:

  1. 1.Kas ir domāts ar vārdu precizētie kultūras pieminekļi?

Te ir domāts, ka tagadējā teritorijas plānojuma “Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam” darbības laikā esošiem kultūras pieminekļiem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sarakstā ir nākuši klāt vēl daži, piemēram, valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis: Grīvas ezera apmetne. 2016. gadā Ilūkstes novadam valsts kultūras pieminekļu sarakstā nākuši klāt vēl 5 pieminekļi.

  1. 2.Cik tādu Ilūkstes novadā kopumā ir?

Ilūkstes novadā ir gan vietējas nozīmes, gan valsts nozīmes kultūras pieminekļi, kopumā 28 pieminekļi. Lielākā daļa no tiem ir arheoloģijas pieminekļi – 23, arhitektūras pieminekļi 4 un 1 pilsētbūvniecības piemineklis.

  1. 3.Kur un kādi ir saņemami dati (digitāli vektordatu vai papīra formātā) par šiem pieminekļiem un to precizētajām robežām?

Pieminekļu uzskaitījums pieejams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas mājaslapā: www.mantojums.lv.

            Informācija par kultūras pieminekļiem pieejama arī Ilūkstes novada teritorijas plānojumā 2007.-2019. gadam.

  1. 4.Kurš tās ir precizējis?

Kultūras pieminekļiem robežas būs jāprecizē teritorijas plānojuma izstrādātājam sadarbībā ar Ilūkstes novada pašvaldību.

  1. 5.Vai ir saņemts VKPAI saskaņojums?

Saskaņojums no VKPAI būs jāsaņem teritorijas plānojuma izstrādes laikā izstrādātājam sadarbībā ar Ilūkstes novada pašvaldību.

  1. 6.Vai VKPAI ir apstiprinājusi individuālās aizsardzības zonas?

Būs nepieciešams izstrādāt individuālo aizsardzības zonu projektu, ko veiks teritorijas plānojuma izstrādātājs sadarbībā ar Ilūkstes novada pašvaldību.

  1. 7.Vai šo punktu esiet domājuši izstrādāt atbilstoši MK noteikumiem Nr.392 “Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”?

Teritorijas plānojuma izstrāde balstīsies uz likumdošanas aktu prasībām un kultūras pieminekļiem individuālo kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) un to izmantošanas noteikumu izstrāde notiks atbilstoši MK noteikumiem Nr.392 “Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”.

Jautājums: Gribēju precizēt par Būvniecības speciālistam prasīto augstāko izglītību būvniecībā? Vai zem tā iekļaujas arī arhitekti?

Atbilde: Būvniecības speciālistam augstākā izglītība nepieciešama būvniecības jomā, zem kuras noteikti iekļaujas arī arhitekti.Skip to content