Izsoles

 Izsoles un konkursi

   

   2020.gada 17.jūnijā plkst. 10:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota Ilūkstes novada pašvaldības kustamā manta – transportlīdzeklis IVECO DAILY 50. Objekta sākotnējā cena EUR 300.00.

Pieteikties uz izsoli, piezvanot pa tālr. 65447850, līdz 2020.gada 16.jūnijam plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 300.00) no izsolāmā kustamās mantas – transportlīdzekļa  sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) AS “SEB bankas” norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par Ilūkstes novada pašvaldības kustamās mantas – transportlīdzekļa IVECO DAILY 50 atsavināšanu“.

Pieteikuma formu var skatīt izsoles noteikumu pielikumā.

 

Tālruņi uzziņām 65447855, 29469747

 

Izsoles_noteikumi_IVECO_DAILY

Pieteikums_juridiskām_personām

Pieteikums_fiziskām_personām


 1. Nomas objekts – pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 4407 005 0171 001 001, telpa Nr.11-12 24,8 kv.m. kopplatībā (turpmāk-Objekts).
 2. Nomas tiesību izsoles sākumcena – EUR 7.26 (septiņi euro un 26 centi) par 1 kv.m. mēnesī.
 1. Izsoles solis- EUR 0.10 (00 euro un desmit centi).
 2. Nomas Objekta izmantošanas veids –grāmatvedības pakalpojumu sniegšana.
 3. Nomas termiņš –10 (desmit) gadi no līguma noslēgšanas brīža.
 4. Izsoles veids – nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņšlīdz 2020.gada 5. jūnijam plkst. 12.00, Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā – Ilūkstē, Brīvības ielā 7, iepriekš piezvanot pa tel.65447850.
 6. Izsole notiks 2020.gada 8.jūnijā plkst. 10.00 Ilūkstes novada pašvaldības telpās – Ilūkstē, Brīvības ielā 7.
 7. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumiem (Skatīt šeit).
 8. Nomas līguma projekts pielikumā.

pieteikumu veidlapa fiziskām personām

pieteikumu veidlapa juridiskā personām

Telpu plāns


1. Nomas objekts – pašvaldības zemes vienība Dvietes pagastā

 • Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4454 006 0099, 4,0 ha kopplatībā.;

2. Nomas tiesību izsoles sākumcena par zemes vienību – EUR 58,00 ( piecdesmit astoņi euro 00 euro centi)

3. Izsoles solis – EUR 10.00.

4. Nomas objektu izmantošanas veids – lauksaimnieciskā ražošana (bez apbūves tiesībām).

5. Nomas termiņš –5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas brīža.

6. Izsoles veids – nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

7. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš un iepazīšanās ar izsoles noteikumiem- līdz 2020.gada 13.maijam plkst. 16.00, Dvietes pagasta pārvaldē –„ Pagasta pārvalde”, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, tālr. 65475434.

8. Pirms izsoles, lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā reģistrācijas maksa EUR 10.00 (desmit euro) apmērā, ieskaitot to Ilūkstes novada pašvaldības kontā Nr.LV 05 UNLA 0005011130034, bankas kods UNLA LV2X, A/S SEB Daugavpils filiāle, vai A/S Swedbanka, kods HABALV22, konts LV53HABA0551026255702 ar norādni „maksa par dalību nomas tiesību izsolē Dvietes pagastā ”.

9. Reģistrējoties izsolei juridiskai personai jāiesniedz šādi dokumenti :

 9.1. pieteikumu, kurā norāda :

 9.1.1. juridiska persona – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

 9.1.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja ir);

 9.1.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);

 9.1.4. nomas objektu;

 9.1.5 nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;

 9.1.6. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav paraksta tiesību;

 9.1.7. reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;

Reģistrējoties izsolei fiziskai personai jāiesniedz šādi dokumenti:

 9.2.. pieteikumu, kurā norāda:

 9.2.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

 9.2.2. nomas objektu;

 9.2.3. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;

 9.2.4. reģistrācijas  maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;

10. Izsole notiks 2020.gada 14.maijā plkst. 9.00, Dvietes pagasta pārvaldē – pagasta sēžu zālē.

11. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar Ilūkstes novada domes 31.01.2018. Saistošajiem noteikumiem  Nr.3/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” un 29.03.2018. pašvaldības noteikumiem Nr.1/2018 „ Kārtība, kādā novada pašvaldība iznomā neapbūvētas pašvaldības zemes ”(www.ilukste.lv).


  1. Nomas objekts – pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 49, Ilūkste, Ilūkstes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 4407 001 0149 001 001, telpas Nr.10, Nr.11, Nr.12 un Nr.13   153.9 kv.m. kopplatībā (turpmāk-Objekts).
  2. Nomas tiesību izsoles sākumcena – EUR 0.35 (trīsdesmit pieci centi) par 1 kv.m. mēnesī.
  3. Izsoles solis- EUR 0.05 (pieci centi).
  4. Objekta izmantošanas veids –elektrisko radiatoru komplektēšana un iepakošana.
  5. Nomas termiņš –10 (desmit) gadi no līguma noslēgšanas brīža.
  6. Izsoles veids – nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  7. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņšlīdz 2020.gada 8. maijam plkst. 12.00, Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā – Ilūkstē, Brīvības ielā 7, piezvanot pa tālr. 65447850.
  8. Izsole notiks 2020.gada 12.maijā plkst. 9.30 Ilūkstes novada pašvaldības telpās – Ilūkstē, Brīvības ielā 7.
  9. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumiem.
  10. Pielikumā Nomas līguma projekts un pieteikumu veidlapas.
 • Pielikumā:

izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts

pieteikumu veidlapa fiziskām personām

pieteikumu veidlapa juridiskā personām


           2020.gada 12.maijā plkst. 10:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums Raiņa iela 16, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 002 0049. Objekta sākotnējā cena EUR 1500.00.

Pretendentiem, kuri vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, jāiesniedz pieteikums par objekta pirkšanu līdz 2020.gada 5.maijam plkst.12.00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447, iepriekš piezvanot pa tālr. 65447850. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsoles komisija paziņo, šo informāciju publicējot pašvaldības mājas lapā. Visas ieinteresētās personas ir atbildīgas par iepazīšanos ar attiecīgo informāciju.

Pieteikties uz izsoli, piezvanot pa tālr. 65447850, līdz 2020.gada 8.maijam plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR150.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) AS “SEB bankas norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Raiņa iela 16, Ilūkstē.

Pieteikuma formu var skatīt izsoles noteikumu pielikumā.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma forma fiziskām personām

Pieteikuma forma juridiskām personām

Tālruņi uzziņām 65447862, 65447850.