ELRII-351

Projekts ELRII-351 „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ „Dabas terapija””

„Nature therapy for the improvement equal living standards in Latvian – Russian border areas”

Projekta saīsinātais nosaukums: „NATURE THERAPY” (DABAS TERAPIJA)

parrobeza

http://www.estlatrus.eu/

parrobeza1 parrobeza2 Ilukstes logo
parrobeza3 parrobeza4 parrobeza5

 

PROJEKTA PARTNERĪBA:

Vadošais partneris (LP): Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs.

Projekta partneri Latvijā (4): PP2-Daugavpils pilsētas Sociālo lietu pārvalde, PP3-Dagdas novada pašvaldība, PP4-Līvānu novada pašvaldība, PP5-Ilūkstes novada pašvaldība.

Projekta partneri Krievijā (2): PP6-Pleskavas apgabala iedzīvotāju valsts galvenā sociālās aizsardzības pārvalde, PP7-Pleskavas pilsētas Ārstnieciskās pedagoģijas un diferencētās apmācības centrs.

MĒRĶI: Projekta virsmērķis: Veicināt ilgtspējīgas sociālās vides attīstību un pilnveidot vienlīdzīgu dzīves vidi, izmantojot dabas terapiju kā inovatīvu un empīrisku pieeju, tādējādi veidojot plašāk pieejamu un integrētāku Latvijas-Krievijas pierobežas reģionu.

Specifiskie mērķi:

1) informēt projekta mērķa grupas un sabiedrību par projekta rezultātiem un popularizēt dabas terapiju kā inovatīvu pieeju daudzbērnu un nepilno ģimeņu bērnu, bērnu ar īpašām vajadzībām, kuri dzīvo visattālākajos Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos, rehabilitācijai;

2) prezentēt un praktiski demonstrēt populārākos dabas terapijas veidus, akcentējot terapiju ar dzīvnieku palīdzību, lai stiprinātu sociālo darbinieku zināšanas un veicinātu vietējo iedzīvotāju izpratni par dabas spēju stimulēt cilvēka maņas tādā veidā, ko cilvēks nespēj, to daba spēj;

3) pilnveidot dzīves standartus un sociālās vides pieejamību bērniem ar īpašajām vajadzībām un daudzbērnu un nepilno ģimeņu bērniem, uzlabojot sociālo infrastruktūru, stiprinot un attīstot 7 ilgtspējīgas Latvijas un Krievijas vietējās komūnas.

 

AKTIVITĀTES:

AP I Projekta vadība un koordinēšana;

AP 2 Informācija un publicitāte;

AP3 Mācības, semināri un nometnes;

AP4 Sociālās infrastruktūras uzlabošana;

 

Projekta ietvaros tiks pilnveidoti un rekonstruēti sekojoši sociālie objekti:

 

PP2 – jauna pandusa ierīkošana Daugavpils bērnu namā-patversmē “Priedīte”; aprīkojums Daugavpils pilsētas Dienas aprūpes centram personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk. 2 ratiņkrēslu pacēlāji (pie mikroautobusa stiprināms, iekštelpās izmantojams);

PP3 – aprīkojuma iegāde bērnu rotaļu laukumam Dagdā, t.sk. nodrošinot drošu vidi bērnu ar īpašām vajadzībām rotaļām;

PP4 – Līvānu Sociālās nodaļas Dienas centra telpu rekonstrukcija, sociālās rehabilitācijas aprīkojuma iegāde;

PP5 – Ģimenes atbalsta centra rekonstrukcija Ilūkstē, sociālās rehabilitācijas aprīkojuma un mēbeļu iegāde;

PP6 – Porhovskas rajona Beljsko-Ustjensk bērnu nama un Pečoru rajona Bobrovskas bērnu patversmes telpu rekonstrukcija, izveidojot dabas nodarbību kabinetu un sociālās rehabilitācijas aprīkojuma un tehnikas iegāde (IT, foto tehnika, akvāriji, putnu būrīši u.c.);

PP7 – Ainavu terapijas zonas izveide Pleskavas pilsētas Ārstnieciskās pedagoģijas un diferencētās apmācības centrā bērniem ar īpašām vajadzībām, sociālās rehabilitācijas aprīkojuma un tehnikas iegāde (IT, foto tehnika, akvāriji u.c.).

 

Projektu ELRII-351 “Nature Therapy” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma  2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību Prioritātes Instrumenta ietvaros. Projekta kopējais budžets: 220 225,00 EUR, t sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 198 202,50 EUR, nacionālais finansējums 10% – 22 022,50 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 15.maijs-2014.gada 14.jūlijs.

Projekta aktualitātes

Ģimenes atbalsta centrs Ilūkstē

 

1)  FotoStāsts “Dabas terapija”. Pateicoties fotogrāfijai aicinām ikvienu izjust dabas ritmus, “izlasot” FotoStāstu “Dabas terapija”.

http://youtu.be/GJbhaYDWcNM.

Fails ar mūziku, ieslēdziet skaļruņus;)

2) Foto stāsts Čilvēks vidē”. Video skatīt šeit

 

3) Pieskarties dabai. Ziņu lapa 2013/nr.1    

4) Pieskarties dabai. Ziņu lapa 2014/nr.2

5) Bērnu zīmējumu izstāde  Aicinām aplūkot e-izstādes krāsainos un košos zīmējumus.

   Ģimenes atbalsta centra atklāšana Ilūkstē Foto
 Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra dārza uzstādīti brīvdabas trenažieri Foto

 

Programmas mājas lapa: http://www.estlatrus.eu/
EuropeAid sadarbības biroja mājas lapa: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu.Skip to content