Domes sēde

      2016. gada 22. decembrī plkst. 15.00  Domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksas piesaisti minimālajai darba algai 2017.gadā.
 2. Par daļēju transporta izdevumu segšanu par skolēnu nogādāšanu uz Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu.
 3. Par finansiālu atbalstu starptautiskā sporta deju konkursa “Dance Star 2017” organizēšanas izdevumu daļējai segšanai.
 4. Par grozījumiem 2016. gada budžetā.
 5. Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidoto inženierbūvju un pamatlīdzekļu iekļaušanu bilancē.
 6. Par K.Č. iesnieguma izskatīšanu.
 7. Par saistošo noteikumu „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Ilūkstes novada pašvaldībā” pieņemšanu.
 8. Par grozījumiem Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas nolikumā.
 9. Par grozījumiem Ilūkstes 1.vidusskolas nolikumā.
 10. Par ēdināšanas finansējuma piešķiršanu novada vispārizglītojošām izglītības iestādēm.
 11. Par LR IZM mērķdotāciju sadalījumu Ilūkstes novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim.
 12. Par LR IZM mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju un pedagogu darba likmes paaugstināšanu.
 13. Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un konstrukcija Natura 2000 teritorijās” atklātajā projektu konkursā.
 14. Par piedalīšanos Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas “Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos un mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātē “Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” ar apakšprojektu “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Ilūkstē”.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi pašvaldības nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 11B, Ilūkstē un tā daļas nodošanu atsavināšanai.
 16. Par adreses maiņu ēkām Strēlnieku ielā 49A, Ilūkstē.
 17. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības platības un robežu precizēšanu “Jauncinīšos” Prodes pag.
 18. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu I.D. Šēderes pagastā.
 19. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V.G. Šēderes pagastā.
 20. Par iznomātās platības samazināšanu un zemes nomas līguma pagarināšanu V.V.Šēderes pagastā.
 21. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu zemnieku saimniecībai “Līcīši” Pilskalnes pagastā.
 22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu k/s “Dubezers” Pilskalnes pagastā.
 23. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Saimnieki” Dvietes pagastā.
 24. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Beveriņi” Dvietes pagastā un nosaukuma “Vecciemiņi” piešķiršanu.
 25. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Līčupes” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Līčupes pļava” piešķiršanu.
 26. Par zemes iznomāšanu V.S. Bebrenes pagastā.
 27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.V. Bebrenes pagastā.
 28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ZS “Apīņi” Bebrenes pagastā.
 29. Par zemes iznomāšanu V.R. Eglaines pagastā.
 30. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V.T. Eglaines pagastā.
 31. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.B. Eglaines pagastā.
 32. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.I. Eglaines pagastā.
 33. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.P. Kastaņu ielā , Ilūkstē.
 34. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.L. un J.L. Bebrenes pagastā.
 35. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu M.R. Bebrenes pagastā.