Dāvājot prieka mirkli svētku laikā

Dāvājot prieka mirkli svētku laikā

       Ilūkstes novada pašvaldība jau tradicionāli Ziemassvētku laikā organizē dažādas svētku akcijas un pasākumus mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Šogad 13. decembrī Ilūkstes novada kultūras centrā notika pasākums „Kripatiņa dvēselei”, kurā piedalīties tika aicināti vecākās paaudzes (80 gadi un vecāki) seniori, 1. grupas personas ar īpašām vajadzībām, bērni invalīdi, bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kā arī novada audžuģimenes, kurām arī šogad pašvaldība teica īpašu paldies.

    Par sirds atvērtību vienam pret otru un dāvāšanas prieka saglabāšanu, spītējot ikdienas rūpēm, – tas ir stāsts par audžuģimenēm. Jāatzīmē, ka tādas ir ne katrā novadā, un, kā atzīst pašas ģimenes, te tās jūtas labi, jo labvēlīgu, atbalstošu vidi veido pašvaldība. Ģimenes atzīst, ka izjūt dziļu piederību novadam. Lepojamies ar mūsu – Olgas un Pētera Glaudānu, Armīna Glaudāna, Irinas Pučkas un Tatjanas Konovalovas – audžuģimenēm!

Pašvaldībai ir izveidojusies cieša sadarbība arī ar labas gribas cilvēkiem, kuri šajā pasākumā ik gadu ir audžuģimeņu labvēļi un ir parūpējušies par kādu skaistu sveicienu un dāvanu ģimenēm. Šogad tie bija Milda Zviedre, Biruta Čamāne un Bebrenes vidusskolas biedrība.

Pasākumā – dziļi, silti vārdi, kas uzrunāja katru sirdi, dziesmas, kas iekustināja dvēseles stīgas, un daudz mīļuma sasaucās. Neiztrūka arī smiekli un svētku uzburšana radošajās darbnīcās. Par pasākuma pacilājošo atmosfēru rūpējās Bebrenes vidusskolas biedrība un skolas direktore Ērika Šaršune. Novada Sociālais dienests biedrībai saka lielu paldies par tās labajām, gaišajām sirdīm, kas dod. Tas, šķiet, ir tik vienkārši, bet neatsverami nozīmīgi pašlaik.

Ziemassvētku laikā savu uzmanību un labu vārdu jācenšas sniegt ikkatram, jo arī mazs sirsnīgs mirklis var sasildīt kādu sirdi, tādēļ šajā laikā dāvaniņas tiks nogādātas arī dažādām iedzīvotāju grupām, kopskaitā vairāk nekā 800 personām (80 gadus un vecākiem iedzīvotājiem, 1. grupas personām ar īpašām vajadzībām, personām, kuras uzturas pašvaldībā esošajās ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs, personām, kuras apmeklē dienas aprūpes centru „Fēnikss” un strādā šajā centrā, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bērniem ar invaliditāti, novadā dzīvojošām audžuģimenēm). Lai ar skanīgām svētku dziesmām dāvātu prieka dzirksti, novada jaunieši dosies uz Subates „Miera namu”, Dvietes „Mūsmājām „Dižkoks”” un Ilūkstes „Veselības centru”.

Lai ikkatrs sajūt došanas, dāvāšanas prieku, nesot dzirksti, ko izstaro arī mazas lietas, kāds smaids, dziesma vai pārmīts vārds.

Foto no pasākuma

1 (8)

2 (8)

3 (4)

4 (6)

5 (7)

6 (5)

7 (5)

8 (3)

9 (1)

10 (1)

11

12