Bezmaksas slimību profilakses pasākumi novembrī

Bezmaksas slimību profilakses pasākumi novembrī

      Ilūkstes novadā turpina īstenot projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” pasākumus slimību profilaksei. Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu iedzīvotāji Ilūkstes novadā tiek rosināti rūpēties ne vien par savu fizisko labsajūtu, bet arī par garīgo veselību.

        Psihoemocionālā līdzsvara uzlabošana un depresijas profilakses pasākumi ir vienlīdz svarīgi kā jauniešu, tā arī pieaugušo ikdienas labsajūtas un dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Iedzīvotāji “Atbalsta grupa depresijas profilaksei” nodarbību laikā kopīgi definē problēmsituācijas, kas ikdienā rada stresu, un mācās atpazīt izdegšanas sindroma pazīmes, tā riskus veselībai, dažādus stresa mazināšanas paņēmienus. Nodarbības, kuras iespējams apmeklēt atkārtoti pēc intereses un nepieciešamības, tiek organizētas 1-2 reizes mēnesī pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai Ilūkstes novadā.

       Jauniešiem Ilūkstes novada izglītības iestādēs tiek nodrošināta iespēja tikties ar psihologu, lai minilekciju laikā interaktīvā veidā pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar ņirgāšanos skolas vidē un tās negatīvajām sekām. Pasākums organizēts ar mērķi motivēt skolēnus izprast ņirgāšanās sekas un neiesaistīties līdzcilvēku pazemošanā, kā arī gadījumā, ja skolēnam ir nācies ar to saskarties, iedrošināt nenoklusēt problēmu un vērsties pēc palīdzības.

       Atgādinām, ka novembrī iedzīvotāji, kuri saņēmuši bezmaksas peldēšanas kuponus Ilūkstes novada Sociāljā dienestā, aicināti izmantot bez maksas apmeklēt Ilūkstes peldbaseinu Sporta centra darba laikā (skatīt – https://www.ilukste.lv/sports/inss-sporta-centrs/)

      Būsim atbildīgi par savu fizisko un garīgo veselību!

 

ESF projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/058 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-31.12.2019.

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Mērķa grupa: Ilūkstes novada iedzīvotāji, īpaši bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā.

Projekta īss apraksts:

Projekta īstenošanas laikā tiek īstenoti Slimību profilakses un Veselību veicinoši pasākumi, kuru aktivitātēs nodrošināta iespēja Ilūkstes novada iedzīvotājiem tikties ar medicīnas speciālistiem un piedalīties fizisko aktivitāšu nodarbībās.

Kopējās projekta izmaksas: 92 958,00 EUR

Eiropas Sociālā fonda finansējums(85%): 79 014,30 EUR

Valsts budžeta finansējums (15%): 13 943,70 EUR

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekts tiek īstenots 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros


Bezmaksas slimību profilakses pasākumi novembrī