Bebrenē notiks informatīva sanāksme par dabas parka „Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

Bebrenē notiks informatīva sanāksme par dabas parka „Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

   Dabas aizsardzības pārvalde un SIA „Reģionālie projekti” aicina interesentus piedalīties informatīvā sanāksmē par dabas parka „Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu, kas notiks 21. martā plkst. 13.00 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas telpās („Bebrenes muižā”, Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā).

     Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas unikālās teritorijas dabas vērtības. Esošā aizsardzības plāna termiņš beidzas 2019. gada 31. decembrī, tāpēc šobrīd tiek uzsākta jauna plāna izstrāde. Plāna izstrādes gaitā tiks aktualizēta informācija par teritorijas dabas vērtībām un izstrādāti ieteikumi turpmākajai apsaimniekošanai, uzklausot visas ieinteresētās puses.

     Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti par dabas parka „Dvietes paliene” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

   Dabas parks atrodas Ilūkstes novada Bebrenes, Dvietes un Pilskalnes pagastā un Jēkabpils novada Rubenes pagastā, tā kopējā platība – 4989 ha. Dibināts 2004. gadā, lai aizsargātu izcilas regulāri applūstošas palieņu pļavas Dvietes un Ilūkstes upes ietekā Daugavā, kas ir viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām Latvijā. Šī ir regulāra un ļoti nozīmīga caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī – ik sezonu šeit uzturas vairāki tūkstoši zosu un pīļu, un tā ir svarīga ligzdošanas vieta griezei.

   Sanāksmē piedalīsies arī Lauku atbalsta dienesta pārstāvis, kurš informēs par kārtību, kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties „Natura 2000” mežu kompensācijas maksājumiem.

   Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, apsaimniekotājus un komersantus iesaistīties un piedalīties, lai uzzinātu priekšlikumus un ieceres un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

   Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA „Reģionālie projekti” (biroja adrese: Rūpniecības iela 32B-501, Rīga, LV-1045, tālr.: 67320809, www.rp.lv).

   Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstības vīziju aicinām klātienē informatīvās sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājai Lainei Veinbergai (tālr. 67320809, e-pasts: laine@rp.lv) līdz 2018. gada 13. aprīlim.

   Plāna izstrādes gaitā arī turpmāk plānotas sanāksmes, lūdzam sekot informācijai Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jekabpilsnovads.lv, Ilūkstes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ilukste.lv un Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē www.daba.gov.lv.

 

     Plāna izstrāde tiek veikta, īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” (Nr. 5.4.2.1/16/I/001).