Aicinām iesaistīties Attīstības programmas 2020.–2026. gadam izstrādes darba grupās

Aicinām iesaistīties Attīstības programmas 2020.–2026. gadam izstrādes darba grupās

***Attīstības programmas izstrādes process nav iedomājams bez Ilūkstes novada iedzīvotāju, uzņēmēju un iestāžu līdzdalības un sadarbības. Izstrādājot Ilūkstes novada attīstības programmu 2020.–2026. gadam, tika veikta iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu sabiedrības redzējumu par novada attīstību nākotnē, kā arī novadā pieejamo pakalpojumu un infrastruktūras kvalitāti. Februārī attīstības plānošana turpināsies tematiskajās darba grupās, kurās līdzās pašvaldības speciālistiem aicināti darboties arī iedzīvotāji un uzņēmēji. Darba grupās tiks vērtēta esošā situācija katrā no svarīgākajām sabiedriskās dzīves jomām un tiks plānotas rīcības un pasākumi, kas pašvaldībai būtu jāīsteno tuvāko septiņu gadu periodā.

***Darba grupu sēdes norisināsies Ilūkstes novada pašvaldības sēžu zālē (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, 2. stāvā):

 

12. februārī

plkst. 13.00–15.00 – „Izglītība un prasmes” (pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītība, mūžizglītība un jauniešu politika);

plkst. 16.00–18.00 – „Kultūrvide, sports, tūrisms” (kultūras iestādes, pasākumi, infrastruktūra, bibliotēkas, sports un aktīvā atpūta, tūrisms).

 

13. februārī

plkst. 9.00–11.00 – „Sociālā aizsardzība, veselības aprūpe, ģimenes, seniori” (sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe, veselīgs dzīvesveids, ģimeņu atbalsts, senioru politika);

plkst. 12.30–14.30 – „Tehniskā infrastruktūra, drošība un vide” (teritorijas labiekārtojums, publiskā ārtelpa, atpūtas vietas, ceļi, ielas un inženiertīkli, mājokļi un apsaimniekošana, vides aizsardzība un vides kvalitāte, dabas resursu izmantošana);

plkst. 15.30–17.30 – „Pārvalde, iesaiste un uzņēmējdarbības atbalsts” (pašvaldības un valsts atbalsta instrumenti, pasākumi uzņēmējiem, pārvalde un iekšējā sadarbība, sabiedrības iesaiste un komunikācija, nevalstiskais sektors, Sēlijas reģiona attīstība).

 

 

                                                                                       Ilūkstes novada pašvaldības

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Dace Stalidzāne